สพฐ. แจ้งเขตพื้นที่ฯ และสถานศึกษา เฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ

สพฐ. แจ้งเขตพื้นที่ฯ และสถานศึกษา เฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04001/ ว4495 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 แจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (ผอ.สพท.) ทุกเขต เรื่อง การเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ โดยมีใจความว่า

ตามที่ สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำชับให้สถานศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นั้น ในการนี้ สพฐ. มีความตระหนักถึงความสำคัญในความปลอดภัยของนักเรียน บุคลากร และทรัพย์สินของทางราชการ จึงได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ สพฐ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบสถานการณ์ จากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อความไม่ปลอดภัยของนักเรียน บุคลากร รวมทั้งการเฝ้าระวังทรัพย์สิน ของทางราชการมิให้เกิดความเสียหายจากภัยพิบัติ หรือการกระทำของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ

โดยเพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังความปลอดภัย จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

  1. ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยการทำงานเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ สพฐ.พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงาน
  2. กำชับให้สถานศึกษาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดหากมีกลุ่มบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ ขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา ในการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ
  3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดรายงานเหตุการณ์ตามสถานการณ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือต่อไป
  4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จัดระบบสื่อสารและการประสานการปฏิบัติให้มีความรอบคอบและประสานได้ทันทีตามลำดับชั้นของการรายงานเหตุการณ์

ทั้งนี้ สามารถติดต่อศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ สพฐ. ได้ที่ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2 เบอร์โทรศัพท์ 0 2288 5570 , 0 2288 5581 และ 0 2288 5567 โทรสาร 0 2288 5571 สำหรับช่องทางในรายงานเหตุการณ์ตามสถานการณ์ นั้น แบ่งเป็นแบบบันทึกรายงานประจำวัน ความปลอดภัยในสถานที่ราชการ (สพฐ.) สามารถรายงานได้ที่ https://1ab.in/eVq และแบบรายงานสรุปข้อมูลความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม (สพฐ.) สามารถรายงานได้ที่ https://goo.gl/1YYNCD โดยต้องรายงานสถานการณ์ให้ สพฐ. ทราบทันที เพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือต่อไป และขอให้ถือปฏิบัติตามแนวทาง ตามรายละเอียดประกอบการดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการที่ส่งให้