ผลักดันอาชีวะให้เป็นกระดูกสันหลังของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

ผลักดันอาชีวะให้เป็นกระดูกสันหลังของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ


ในการประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่
5  ที่โรงแรมเซนทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครู นักเรียน เข้าร่วม 255 คน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 5 แห่ง 

 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งว่า  ตั้งใจที่จะผลักดันให้อาชีวะเป็นกระดูกสันหลังของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ทั้งนี้ ภาพลักษณ์ของอาชีวะ และมุมมองของอาชีวะประเทศไทย ก็ต้องเปลี่ยนไปด้วย ศธ.อยากให้อาชีวะมีความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เพื่อต่อยอดในการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ที่ทันสมัย และทันเหตุการณ์

วันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์ เทคนิค รวมถึงวิธีการเรียนการสอน มีดิจิทัล และเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกับการเรียนในห้องเรียน รวมถึงการเรียนการสอนที่ใช้ระบบเสมือนจริงมาทดแทนในการฝึกงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นแนวทางที่ ศธ.จะต้องลงทุนต่อไปในอนาคต พร้อมกับเข้าไปปรับความเข้าใจของผู้ปกครอง และน้องที่อยากจะมาเรียนอาชีวะ ให้มีความกล้า และมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศ” นายณัฏฐพล  กล่าว

ทั้งนี้ จะนำเอาการประชุมนานาชาติครั้งนี้ มาพิจารณาว่าประสบความสำเร็จได้มากน้อยเพียงใด คาดหวังว่าจะขยับขยายเรื่องของฐานวิทยาศาสตร์นานาชาติให้กว้างขวางมากขึ้นกว่านี้ เพราะสาขาวิชาที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก และความต้องการของตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งในเรื่องความต้องการทักษะอาชีพ ในขณะที่โลกเปลี่ยนแปลงเร็ว หลักสูตรของอาชีวะก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย

นอกจากนี้ ครูอาชีวะต้องพัฒนาตนเองด้วย ซึ่ง ศธ.เตรียมแนวทางการพัฒนาครูอาชีวะไว้อยู่แล้ว เช่น ให้ครูได้มีโอการผสมผสานด้านการเรียนการสอน และมีโอกาสฝึกทักษะตนเองเพิ่มเติม เพราะเมื่อครูมีความสามารถมากขึ้น ก็สามารถถ่ายทอดให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองมากขึ้น