ผลักดันอาชีวะให้เป็นกระดูกสันหลังของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

ผลักดันอาชีวะให้เป็นกระดูกสันหลังของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ


ในการประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่
5  ที่โรงแรมเซนทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครู นักเรียน เข้าร่วม 255 คน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 5 แห่ง 

 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวตอนหนึ่งว่า  ตั้งใจที่จะผลักดันให้อาชีวะเป็นกระดูกสันหลังของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ทั้งนี้ ภาพลักษณ์ของอาชีวะ และมุมมองของอาชีวะประเทศไทย ก็ต้องเปลี่ยนไปด้วย ศธ.อยากให้อาชีวะมีความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เพื่อต่อยอดในการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ที่ทันสมัย และทันเหตุการณ์

วันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์ เทคนิค รวมถึงวิธีการเรียนการสอน มีดิจิทัล และเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกับการเรียนในห้องเรียน รวมถึงการเรียนการสอนที่ใช้ระบบเสมือนจริงมาทดแทนในการฝึกงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นแนวทางที่ ศธ.จะต้องลงทุนต่อไปในอนาคต พร้อมกับเข้าไปปรับความเข้าใจของผู้ปกครอง และน้องที่อยากจะมาเรียนอาชีวะ ให้มีความกล้า และมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศ” นายณัฏฐพล  กล่าว

ทั้งนี้ จะนำเอาการประชุมนานาชาติครั้งนี้ มาพิจารณาว่าประสบความสำเร็จได้มากน้อยเพียงใด คาดหวังว่าจะขยับขยายเรื่องของฐานวิทยาศาสตร์นานาชาติให้กว้างขวางมากขึ้นกว่านี้ เพราะสาขาวิชาที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก และความต้องการของตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งในเรื่องความต้องการทักษะอาชีพ ในขณะที่โลกเปลี่ยนแปลงเร็ว หลักสูตรของอาชีวะก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย

นอกจากนี้ ครูอาชีวะต้องพัฒนาตนเองด้วย ซึ่ง ศธ.เตรียมแนวทางการพัฒนาครูอาชีวะไว้อยู่แล้ว เช่น ให้ครูได้มีโอการผสมผสานด้านการเรียนการสอน และมีโอกาสฝึกทักษะตนเองเพิ่มเติม เพราะเมื่อครูมีความสามารถมากขึ้น ก็สามารถถ่ายทอดให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองมากขึ้น

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2