แจ้งผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ แนะหากหากจำเป็นต้องจัดกิจกรรมในโรงเรียนให้ประสานสธ.พื้นที่ใกล้บ้าน

แจ้งผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ แนะหากหากจำเป็นต้องจัดกิจกรรมในโรงเรียนให้ประสานสธ.พื้นที่ใกล้บ้าน

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2563  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  โดยนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ให้สถานศึกษาทุกแห่งทดลองเปิดเรียนแบบ On -Site เต็มรูปแบบทั่วประเทศ

หนังสือถึง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระบุว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้สถานศึกษาต้องเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในหลายรูปแบบตามที่ได้รับการอนุมัติจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.)

โดยสถานศึกษาได้ดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวัง ของกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ไปแล้วนั้น  และเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563  นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ ณ ทำเนียบรัฐบาล ในการพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการเฝ้าระวังของโรคดังกล่าว

โดยการทดลองเปิดเรียนแบบ On – site ของสถานศึกษาเต็มรูปแบบ แต่นักเรียนจะต้องจดบันทึกการเดินทางไปสถานที่ต่างๆหลังเลิกเรียน เพื่อเป็นมาตรการในการตืดตามนักเรียนหากมีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในสถานศึกษา และสถานศึกษาจะต้องปรับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อใช้ห้องเรียนให้น้อยที่สุด ซึ่งการทดลองครั้งนี้ได้รับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี และสามารถทดลองเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบทั่วประเทศได้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง แจ้งให้สถานศึษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เต็มรูปแบบทุกรูปแบบ ให้ทดลองเปิดเรียนแบบ On – Site ทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดข้างต้นอย่างเคร่งครัด และดำเนินการตามมาตรกาของสาธารณสุขทั้ง 5 ข้อ ส่วนมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing ) ให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ โดยหากสถานศึกษามีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมตัวเป็นจำนวนมาก เช่น การประชุม หรือ การจัดกิจกรรมรื่นเริง หรือการละเล่นที่มีคนจำนวนมากในสถานศึกษา ควรงดเว้น หรือหากจำเป็นต้องจัด ให้ประสานสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้บ้าน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการเฝ้าระวังในพื้นที่ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ