Workshop การประเมินความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ตาม พ.ร.บ.กสศ. จัดโดยที่ปรึกษา (TRIS)

Workshop การประเมินความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ตาม พ.ร.บ.กสศ. จัดโดยที่ปรึกษา (TRIS)

Workshop การประเมินความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ตาม พ.ร.บ.กสศ. จัดโดยที่ปรึกษา (TRIS) มีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานรวมประมาณ 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่ 29-30 ส.ค. 2562