กุญแจชีวิตที่ผันเปลี่ยน กับการใช้ ‘ชุมชนเป็นฐาน’

กุญแจชีวิตที่ผันเปลี่ยน กับการใช้ ‘ชุมชนเป็นฐาน’

เป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองของคนทุกกลุ่ม ด้วยการใช้ ‘ชุมชนเป็นฐาน’ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญ