เส้นทางการสร้างโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้แก่เยาวชนด้อยโอกาส

เส้นทางการสร้างโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้แก่เยาวชนด้อยโอกาส

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ถือเป็นการผลิตกำลังคนที่มีศักยภาพ เพื่อช่วยพัฒนาและสร้างความมั่งคั่งให้กับภาคการผลิตและเศรษฐกิจ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้เริ่มจัดตั้งโครงการ “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0