โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง
(Teacher and School Quality Program: TSQP)

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถพัฒนาตนเองได้ทั้งระบบ
(Whole School Approach) ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพของระบบบริหารจัดการ
และการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงในชั้นเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดสมรรถนะในศตวรรษที่ 21

เป้าประสงค์ของโครงการ

กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ

องค์ประกอบและมาตรการสนับสนุน
“โรงเรียนพัฒนาตนเอง”

แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์

การวิจัยเชิงปฏิบัติการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมที่มุ่งหวังการขยายผลได้โดยหน่วยงานต้นสังกัด

เป้าหมายการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานปี 2564

สร้างโครงการ/การวิจัยและสร้างความรู้พื้นฐาน Generate Interventions

สร้างโครงการ/การวิจัยและสร้างความรู้พื้นฐาน
 • สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาโรงเรียนจากนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ
 • วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน
 • วิจัยและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและแกนนำ
 • จัดทำระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

ทดลอง พัฒนาต้นแบบ
Pilot & Incubate

สร้างโครงการ/การวิจัยและสร้างความรู้พื้นฐาน
 • มีระบบสารสนเทศคุณภาพเพื่อการพัฒนาโรงเรียนในเครือข่าย
 • ระบบช่วยเหลือครูและนักเรียนในสถานการณ์โควิด-19

ขยายผลและเพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมาย
Scale & Accelerate

 • ภายใต้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเดิม 727 แห่ง
 • ผ่านความร่วมมือของหน่วยงานต้นสังกัด สพฐ. อปท. และ สช.

ผลักดันเชิงนโยบาย
Advocate

 • สื่อสารผลงานควบคู่กับนโยบายสู่หน่วยงานต่าง ๆ และในระดับสังคม
 • จัดทำข้อเสนอขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
 • ผลักดันให้เกิดการนำไปใช้และขยายผลเชิงระบบ

ติดตามผล ประเมินผล
Monitor & Evaluate

 • ติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพระดับเครือข่าย และตัวโรงเรียน
 • ถอดบทเรียนเชิงกระบวนการเพื่อพัฒนา
 • ประเมินและวิเคราะห์ผล (ด้านผลผลิตและผลลัพธ์)

โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง
(Teacher and School Quality Program: TSQP)

มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถของโรงเรียนให้สามารถพัฒนาตนเองได้ทั้งระบบ (Whole School Approach) ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพของระบบบริหารจัดการ

แนวทางการดำเนินงาน

ส่วนที่ 1 กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ

 • การสนับสนุนโรงเรียนเป้าหมาย
  ซึ่งพัฒนาคุณภาพด้วยมาตรการที่กำหนดไว้ในโครงการ TSQP และประยุกต์นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน จากเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้ง 11 เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
 • การสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Q-Info)
  ให้มีประสิทธิภาพ สนองต่อความต้องการและการดำเนินงานของโรงเรียนทั้งระบบ รวมไปถึงเชื่อมโยงกับหน่วยงานต้นสังกัดและหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ส่วนที่ 2 กระบวนการวิจัย ติดตาม
ถอดบทเรียนเพื่อการสื่อสารและขยายผล

 • การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และการประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation)
 • การสนับสนุนให้เกิดการขยายผลจากโรงเรียนต้นแบบที่มีความพร้อมสูง
 • การนำเครื่องมือที่ได้จากการวิจัยมาใช้วัดผล
 • การวิจัยเพื่อเก็บเกี่ยวผลการศึกษา
 • การจัดให้มีการสื่อสารสังคม (Public Advocacy)
 • การถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ

TSQP กับการยกระดับเป้าหมายเพื่อความท้าทาย ปี 2564

เป้าหมายระดับนโยบาย (Ultimate goal)

ลดอัตราการหลุดออกจากระบบการศึกษา

ลดภาวการณ์เรียนรู้ถดถอย

เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

ดูแลช่วยเหลือและพัฒนาต่อเนื่องตามตามศักยภาพของเด็ก/เยาวชน

ผลผลิต Output

มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและนักเรียนได้เป็นรายบุคคล

เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายในระดับโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา

ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพิ่ม Active Learning

สื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างการรับรู้ในระดับโรงเรียน และเครือข่าย

โรงเรียนต้นแบบ ร้อยละ 10 เป็นแกนนำโรงเรียนพัฒนาตนเองและเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อขยายผล

ผู้บริหารและผู้อำนวยการ มีภาวะในการเป็นผู้นำทางวิชาการ สามารถมีบทบาทในการ coaching ได้

ครูจำนวน 13,281 คน เกิดการพัฒนาตนเอง สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก และประเมินผลนักเรียนได้

โรงเรียนเป้าหมาย ร้อยละ 80 เกิดการพัฒนาคุณภาพได้ทั้งระบบ

ผลลัพธ์ Outcome

นักเรียน 174,364 คน มีผลการเรียนและทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 สูงขึ้น

นักเรียน 60,230 คน ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

อัตราขาดเรียนและการหลุดออกจากระบบการศึกษาลดลง

หน่วยงานต้นสังกัดในระดับพื้นที่และบุคลากรร่วมเรียนรู้และสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย

ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนและดูแลการศึกษาของนักเรียน

มีการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ

ผลกระทบ Impact

นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกในศตวรรษที่ 21

คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศเกิดการพัฒนาสมรรถะการจัดการเรียนรู้ใหม่

นักเรียนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและระบบการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม

การจัดการเรียนรู้แนวใหม่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

‘หัวใจสามดวง’ นิยามขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ของโรงเรียนพังยอม จ.นครศรีธรรมราช
7 ธันวาคม 2566

‘หัวใจสามดวง’ นิยามขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ของโรงเรียนพังยอม จ.นครศรีธรรมราช

‘พลังการมีส่วนร่วม’ แนวทางขับเคลื่อนการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนวัดนาหมอบุญ
4 ธันวาคม 2566

‘พลังการมีส่วนร่วม’ แนวทางขับเคลื่อนการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนวัดนาหมอบุญ

Open House ‘โรงเรียนนครวิทยาคม’ บูรณาการสู่ฐานสมรรถนะ โชว์ร่องรอยการเรียนรู้จากกระบวนการคิด
1 ธันวาคม 2566

Open House ‘โรงเรียนนครวิทยาคม’ บูรณาการสู่ฐานสมรรถนะ โชว์ร่องรอยการเรียนรู้จากกระบวนการคิด

‘การเล่น’ พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ แก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน
27 พฤศจิกายน 2566

‘การเล่น’ พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ แก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน

เรียนรู้สู่สร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น : นวัตกรรมเพื่อชุมชน โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย จ.เชียงใหม่
24 พฤศจิกายน 2566

เรียนรู้สู่สร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น : นวัตกรรมเพื่อชุมชน โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย จ.เชียงใหม่

‘ทีมนิเทศ’ กลยุทธ์ขยับเพื่อปรับสู่การเปลี่ยนแปลงที่ชั้นเรียน ของพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
1 พฤศจิกายน 2566

‘ทีมนิเทศ’ กลยุทธ์ขยับเพื่อปรับสู่การเปลี่ยนแปลงที่ชั้นเรียน ของพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gift Million Smiles

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนชลประทาน
  เขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดเสด็จ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม

จังหวัดตาก จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านควนเงิน
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร
 • โรงเรียนวัดชะอวด
 • โรงเรียนวัดไม้เสียบ

จังหวัดตรัง จำนวน 11 โรงเรียน

 • โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 • โรงเรียนบ้านช่องลม
 • โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าส้ม
 • โรงเรียนบ้านบางสัก
 • โรงเรียนบ้านวังลำ
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
 • โรงเรียนวัดวารีวง
 • โรงเรียนหาดทรายทอง

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

จังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านบางทัน
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านจุโป
 • โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนอัยเยอร์เวง

จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โรงเรียน

 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า