นวัตกรรมแอป ฯ THAI OOSC ค้นหาเด็กนอกระบบ จุดเริ่มต้นสู่การช่วยเพิ่มโอกาสการศึกษา

นวัตกรรมแอป ฯ THAI OOSC ค้นหาเด็กนอกระบบ จุดเริ่มต้นสู่การช่วยเพิ่มโอกาสการศึกษา

การหลุดออกจากระบบการศึกษาของเด็กไทยนับเป็นความสูญเสียทั้งต่อตัวเด็กที่พลาดโอกาสเรียนรู้นำวิชาไปใช้ประกอบอาชีพสร้างเงินสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวในอนาคต อีกด้านยังทำให้ประเทศสูญเสียบุคลากรที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศ การหาทางช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มเด็กในวัยเรียนให้กลับเข้าสู่ระบบจึงนับเป็นอีกเรื่องเร่งด่วนที่ควรรีบดำเนินการ

ดร.วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน Thai Out of School (thai oosc) เปิดเผยว่า แอปพลิเคชัน Thai Out of School ระบบหลักประกันโอกาสทางสังคมเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อให้คนในพื้นที่สำรวจ และจัดบริการให้ความช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาในแต่ละจังหวัด ด้วยข้อมูล ตั้งต้นจากที่ไปนำเอาฐานข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์มาลบออกด้วยฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการที่จะรวมนักเรียนทุกสังกัด

ดังนั้น เด็กที่เหลืออยู่ก็คือเด็กที่ไม่ได้สังกัดใด ๆ ข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลสำหรับการตั้งต้นเพื่อลงไปในพื้นที่ และดูที่อยู่ในทะเบียนราษฏร์ สำหรับการสำรวจ หากเจอตัวก็จะสอบถามสภาพปัญหา ว่าทำไมไม่ไปเรียน เช่น พิการ ไม่มีเงิน เจ็บป่วย หรือไม่อยากเรียน ซึ่งจะถามว่าช่วยเหลืออะไรได้บ้าง

ทั้งนี้ ในแง่การเตรียมการให้ความช่วยเหลือก็จะร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้มาจัดบริการให้เขาตามกฎหมายที่ภาคีที่มีอยู่ เช่น การบริการทางสังคม บริการทางสุขภาพ หรือบริการท้องถิ่นซึ่งจะช่วยปรับสภาพบ้าน

ดร.วรลักษณ์ กล่าวว่า หากเด็กระบุว่า ต้องการเรียนต่อ ก็จะส่งเรื่องต่อไปยังงานบริการด้านการศึกษา หากเด็กระบุว่าอยากเรียนสายอาชีพก็จะส่งต่อให้หน่วยงานที่ฝึกอาชีพ เช่น การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) หรือ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

ทั้งนี้ ในพื้นที่จะมีเคสเมเนเจอร์ คนที่ทำหน้าที่ประสานงานภาคีต่าง ๆ ในพื้นที่ คอยมอนิเตอร์เด็กเป็นรายบุคคลว่าได้รับความช่วยเหลือ ตามแผนการดูแลที่ได้ระบุไว้แล้วหรือยัง
.
ดร.วรลักษณ์ กล่าวว่า ประโยชน์ของแอปพลิเคชั่นนี้ คือ
1. ทำให้เด็กได้รับความช่วยเหลือเป็นรายบุคคลเหมาะกับความต้องการของเขา
2.ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ บริการจะถูกนำมาทำภาพรวมของพื้นที่ เพื่อให้เห็นว่าแต่ละพื้นที่มีปัญหาของเด็กนอกระบบที่ไม่ได้ไปโรงเรียนมีอะไรบ้าง เช่น เด็กเร่ร่อน ติดยาเสพติด พิการ หรือ กำพร้า

เมื่อรู้สถานการณ์แล้ว ก็จะเห็นว่าปัญหาเด็กกลุ่มนี้ต้องการให้ความช่วยเหลืออะไร ซึ่งจะทำให้แต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเห็นภาพที่ตรงกัน และนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการสำรวจเพิ่งเริ่มต้นไปเมื่อเดือนที่ผ่านมา ในพื้นที่ 20 จังหวัด อาทิ จังหวัดนครนายก ยะลา กาญจนบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น เป็นต้น โดยมีภาคีเครือข่ายในพื้นที่หลายกลุ่มเป็นผู้ช่วยดำเนินการ ทั้ง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ที่จะเป็นอาสาสมัครมาร่วมดำเนินการ ซึ่งน่าจะสำเร็จในส่วนของการสำรวจข้อมูลอีกประมาณ 2 เดือน

ดร.วรลักษณ์ อธิบายว่า หากไปลงพื้นที่แล้วไม่พบบ้านก็จะมีช่องให้กรอกว่า ไม่พบตัวบ้านตามเลขที่บ้านที่ระบุ หรือพบบ้านไม่พบตัวเด็ก หรือ เด็กไม่ให้ความร่วมมือ ก็จะมีตัวเลือกให้กรอกในแอป ฯ หากเด็กให้ความร่วมมือก็จะกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบ และจะมีการประชุมภาคีสหวิชาชีพ เพื่อให้สหวิชาชีพลงไปทำเคสและเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2