เช็คเลยปิดโรงเรียน 28 จังหวัด มีเด็กนักเรียนยากจนพิเศษหยุดเรียนเท่าไหร่ !