“เจาะลึกรายจ่ายด้านการศึกษาของประเทศไทย และข้อเสนอเชิงนโยบาย” เพื่อพิมพ์เผยแพร่