ชวนคุณร่วมกำหนดนโยบาย ทิศทาง แนวทางการทำงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

การรับฟังความเห็นการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย
และแนวทางการดำเนินงานตามมาตรา 23
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา พ.ศ.2561

โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และภาคีเครือข่าย

การรับฟังความเห็นการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561

โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และภาคีเครือข่าย

     ตามที่พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ตามมาตรา 23 วรรคสอง กำหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามีหน้าที่กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานโดยให้รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาด้วยนั้น

     เพื่อให้การกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 และการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน กสศ.จึงขอรับฟังความคิดเห็นการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานจากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับพื้นที่และนโยบาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น
ร่วมแสดงความคิดเห็น

     ทางกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จะประมวลทุกประเด็นความเห็นนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อกำหนดเป็นนโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบต่างๆของกองทุนต่อไป  

ฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ