ประกาศสนับสนุนทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

ภายใต้โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียน
ในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ของชุมชน ปีการศึกษา 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด

แบบข้อเสนอโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลสำหรับโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2567 ดาวน์โหลด

เอกสารแนะนำโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด

ประกาศเพิ่มเติมการคัดเลือกนักเรียนรับทุนโครงการฯ ดาวน์โหลด

การคัดกรองความยากจนผู้รับทุน ผ่าน Application ของ กสศ.

สถาบันการศึกษาที่จะเสนอชื่อผู้รับทุน ต้องศึกษารายละเอียดคัดกรองความยากจนผู้รับทุน
และคัดกรองความยากจนผ่าน เว็บไซต์ คลิก

ดาวน์โหลดเอกสาร
1. คู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ คลิก ดาวน์โหลด
2. เอกสารนำเสนอระบบคัดกรองทุนพัฒนาเต็มศักยภาพอาชีพ คลิก ดาวน์โหลด
3. แบบฟอร์ม กสศ.01 คลิก ดาวน์โหลด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-079-5475 กด 4 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ กสศ. เรื่องการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบาย กลยุทธ์ และนโยบาย
ดาวน์โหลดเอกสาร
1. ประกาศสรรหาผู้อำนวยการ ดาวน์โหลด คลิก
2. แบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลด คลิก

ประกาศ กสศ. เรื่อง รับสมัครโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ ปี 2562

กสศ. เชิญชวนสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่องหรือหลักสูตรเทียบโอนที่สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอกในสาขาวิชาชีพเดียวกันได้ต่อเนื่องเสนอชื่อผู้รับทุน โดย กสศ. จะพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนที่มีคุณสมบัติและความสามารถให้ได้รับการพัฒนาและโอกาสทางการศึกษาต่อเต็มศักยภาพสายอาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่มีศักยภาพและความสามารถพิเศษแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาและโอกาสทางการศึกษาต่อเต็มศักยภาพต่อเนื่อง จนถึงระดับปริญญาตรีขึ้นไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตและพัฒนากำลังคนสายอาชีพที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
2. เพื่อส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษจากกลุ่มสายอาชีพให้ได้ใช้ทักษะและพัฒนาตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญจากระบบการศึกษาระดับสูง อันมีศักยภาพจะส่งผลกระทบสูงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมให้เห็นถึงโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทางด้านสายอาชีพ/อาชีวศึกษาว่ามีโอกาสความก้าวหน้าในการศึกษาต่อระดับสูง

 

การเสนอชื่อผู้รับทุน
1. สถาบันการศึกษาศึกษาประกาศ กสศ. และแบบเสนอชื่อนักศึกษา
2. การคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อนักศึกษาผู้รับทุนจะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบทุกขั้นตอน โดยยึดหลักความถูกต้อง ความเป็นธรรม และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยสถาบันการศึกษาต้องจัดประกาศตามความเหมาะสม
3. สถาบันการศึกษาคัดกรองความยากจนผู้รับทุนผ่าน Applications ของ กสศ. และตรวจสอบคุณสมบัติภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 อ่านรายละเอียด
4. สถาบันการศึกษายืนยันรายชื่อและยื่นแบบเสนอชื่อผู้รับทุนผ่านระบบออนไลน์ กสศ. ภายในวันที่ 13
มกราคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร
1. ประกาศสนับสนุนทุน คลิก ดาวน์โหลด
2. แผ่นพับแนะนำโครงการ คลิก ดาวน์โหลด
3. แบบเสนอชื่อนักศึกษาผู้รับทุน คลิก ดาวน์โหลด
4. คำถามที่พบบ่อยในโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ ดาวน์โหลด

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ ที่สายด่วน โทร. 02-079-5475 กด 4 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ กสศ. เรื่อง รับสมัครโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563

กสศ. เชิญชวนวิทยาลัย/สถานศึกษาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยชุมชน และสถานศึกษาอื่น ๆ ที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญาทุกสังกัด ร่วมยกระดับคุณภาพการเรียนรู้สายอาชีพให้แก่เยาวชนที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนสำหรับพัฒนาสถานศึกษา และทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจำนวนประมาณ 2,500 ทุน* พร้อมกิจกรรมเสริมคุณภาพ รวมถึงการสนับสนุนทางวิชาการโดยคณะ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมการทำงานระหว่างสถานศึกษา

 

*จำนวนทุนที่จะสนับสนุน ขึ้นอยู่กับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ กสศ. จะได้รับ

 

วิธีการยื่นข้อเสนอโครงการ

1) สถานศึกษาที่สนใจศึกษารายละเอียดโครงการก่อนเสนอโครงการ

ประกาศสนับสนุนทุน คลิก ดาวน์โหลด
แผ่นพับแนะนำโครงการฯ คลิก ดาวน์โหลด
แบบข้อเสนอโครงการสำหรับสถานศึกษา (ทุน 5 ปี ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) คลิก ดาวน์โหลด
แบบข้อเสนอโครงการสำหรับสถานศึกษา (ทุน 2 ปี ปวส./อนุปริญญา) คลิก ดาวน์โหลด

2) สถานศึกษา ยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal) เพื่อรับการพิจารณาผ่านระบบรับสมัคร Online คลิก  ทางเว็บไซต์ กสศ.  เท่านั้น ตั้งแต่ วันที่ 18 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2562

กรณีที่มีปัญหา กรุณาติดต่อ สายด่วน 02-079-5475 กด 2 ในวันและเวลาราชการ และ โทร. 065-526-9725, 065-526-9727, 088-676-5768 (เสาร์ – อาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง) email: innovative@eef.or.th

มาร่วมกัน “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน”

Back To Top