กฎบัตรตรวจสอบภายใน กสศ. พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 • กฎบัตรตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายใน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
 • กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
 • แผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ฝ่ายตรวจสอบภายใน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ดาวน์โหลด

ประกาศ กสศ. เรื่องการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข จำนวน 3 ตำแหน่ง

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
เปิดรับตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
จำนวน 3 ตำแหน่ง

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยปรากฎในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 

สำนักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีภารกิจในการดำเนินงานตามมาตรา 5(2)  เพื่อให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส จนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) ได้มีการดำเนินงานโครงการเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัว บรรเทาอุปสรรคการมาเรียน และสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และพัฒนาการของนักเรียนที่สอดคล้องตามความถนัดและความต้องการตามศักยภาพเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา

ในระยะที่ผ่านมา สำนักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ดำเนินการโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ร่วมกับ หน่วยจัดการศึกษาต้นสังกัด 3 หน่วยงานหลัก ดังนี้

1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
2) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย
3) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

เพื่อดำเนินการพัฒนาแนวทาง หลักเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจน ปฏิรูปการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนรายบุคคล รวมทั้งมีการติดตามเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน 2 เงื่อนไขหลัก คือ การมาเรียนของนักเรียน และ น้ำหนักส่วนสูง เพื่อป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษาของเด็กเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้มีโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาคจนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือสูงกว่า

 

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดูแล ประสานงาน และบริหารจัดการด้านงานเอกสาร และงานธุรการของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ของหน่วยจัดการศึกษาหลัก เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้
 2. สนับสนุนการทำงานของหน่วยจัดการศึกษาต้นสังกัด ได้แก่ จัดทำเอกสารการบริหารโครงการ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งภายใน  และภายนอก เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจ้าง และดูแลเงินงบประมาณโครงการ การนัดหมายเพื่อการประชุม  การให้ข้อมูลโครงการ รวมทั้งการอำนวยความสะดวก และดูแลการจัดกิจกรรม 
 3. สนับสนุนการรวบรวมข้อมูลและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องระหว่างการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขในสังกัดที่ กสศ.ร่วมดำเนินงานด้วยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 4. ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัด 
 5. ติดต่อและประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการดังกล่าว
 6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 1. อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการจัดการหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารโครงการ การจัดการ และงานธุรการ และการใช้โปรแกรม Microsoft office พื้นฐาน 
 4. มีทักษะในการบริหารจัดการและการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
 5. มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม มีไหวพริบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 6. มีความรับผิดชอบสูง และละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
 7. มีความสนใจ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ทำงานเพื่อส่วนรวมในการเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
 8. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้หากจำเป็น 
 9. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เงื่อนไขในการจัดจ้าง

 1. ปฏิบัติงานตามเวลาทำการปกติ 5 วัน/สัปดาห์  (เวลา 08.30– 16.30 น.)
 2. อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท พร้อมค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท 
 3. โดยมีระยะเวลาการจ้างงาน 12 เดือน 
 4. จัดทำรายละเอียดผลการปฏิบัติงานเป็นรายเดือนรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ กสศ.
 5. สถานที่ปฏิบัติงานคือหน่วยจัดการศึกษาหลัก ตามที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ สพฐ. และ สถ.

 

รายการเอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร

 1. เอกสารประวัติการทำงานและผลงานที่เกี่ยวข้อง 
 2. สำเนาวุฒิการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. ความคิดเห็นหรือความเข้าใจของท่าน ในประเด็น “ความเสมอภาคทางการศึกษา”  ครึ่ง/หนึ่งหน้ากระดาษ A4

 

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ อีเมล cct_support@eef.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 – 10  ธันวาคม 2563
(ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจะได้รับการติดต่อกลับจากสำนักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อไป)

ประกาศ กสศ. เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564

กสศ.เชิญชวนวิทยาลัย/สถานศึกษาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยชุมชน และสถานศึกษาอื่นๆ ที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลทุกสังกัด ร่วมยกระดับคุณภาพการเรียนรู้สายอาชีพให้แก่เยาวชนที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนสำหรับพัฒนาสถานศึกษา และทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจำนวนประมาณ 2,500 ทุน* พร้อมกิจกรรมยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้สามารถผลิตกำลังคนที่สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการผลิตและภาคธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนทางวิชาการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมการทำงานระหว่างสถานศึกษา

*จำนวนทุนที่จะสนับสนุน ขึ้นอยู่กับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กสศ. จะได้รับ

 

วิธีการยื่นข้อเสนอโครงการ

1.สถานศึกษาที่สนใจศึกษารายละเอียดโครงการก่อนเสนอโครงการ

 • ประกาศสนับสนุนทุน กด ดาวน์โหลด
 • แผ่นพับแนะนำโครงการ ฯ กด ดาวน์โหลด
 • แบบข้อเสนอโครงการสำหรับสถานศึกษา (ทุน 5 ปี ปวช.ต่อเนื่อง ปวส.) กด ดาวน์โหลด
 • แบบข้อเสนอโครงการสำหรับสถานศึกษา (ทุน 2 ปี ปวส./อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล) กด ดาวน์โหลด

2.สถานศึกษา ยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal) เพื่อรับการพิจารณาผ่านระบบรับสมัคร Online ทางเว็บไซต์ https://eefinnovet.com/ เท่านั้น ตั้งแต่ วันที่ 27 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2563

กสศ.จะจัดประชุมชี้แจงและแนะนำโครงการฯ ให้แก่สถานศึกษาที่สนใจ ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ ชั้น 1 อิมแพคเอ็กซิบิชั่นเซ็นเตอร์ (Hall 11) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว**

ดาวน์โหลด กำหนดการ และลงทะเบียนผ่าน QR Code

ภายในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563

https://forms.gle/XtkwrtjZS7jDrVvD9

 

กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุม ฯ ติดต่อ สำนักนวัตกรรมและทุนการศึกษา โทร. 065-969-1096

(** การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ กสศ. ขอความกรุณาสถานศึกษาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากสถาบันต้นสังกัดของท่าน โดย กสศ. จะสนับสนุนค่าอาหารและเอกสารประกอบการประชุม)

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ฯ ที่สายด่วน โทร. 02-079-5475 กด 2 ในวันและเวลาราชการ
อีเมลล์: innovative@EEF.or.th

 

มาร่วมกัน “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน”

ประกาศ กสศ. เรื่อง การสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตัดต่อคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์และออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสาร

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
เปิดรับตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตัดต่อคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์และออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสาร
จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะสัญญา : อัตราจ้าง ลูกจ้างโครงการ : เงินเดือน 25,000 – 30,000 บาท

ลักษณะของงาน : ออกแบบและตัดต่อวิดีโอและออกแบบกราฟิกหรืออินโฟกราฟิกและสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

ขอบเขตการดำเนินงานดังนี้ :

 1. ดำเนินการออกแบบและตัดต่อวิดีโอต้นฉบับและมัลติมีเดียกราฟฟิกให้เหมาะสม
 2. ออกแบบและผลิต info graphic หรือ อาร์ตเวิร์ค
 3. สามารถย่อยข้อมูลเพื่อทำ info graphic หรือ อาร์ตเวิร์ค
 4. ตัดต่อได้โดยเข้าใจเนื้อหาสาระขององค์กรได้อย่างถี่ถ้วน
 5. บันทึกภาพนิ่งและวิดีโอตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. ทำงานตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่ 9.00 -17.00 น.

คุณสมบัติดังต่อไปนี้ :

 1. เพศชาย/หญิง อายุ  22-35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยุและโทรทัศน์ มัลติมีเดีย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะการใช้โปรแกรมตัดต่อ premiere pro, Photoshop, After Effect, ILLUSTRATOR ได้ หรือ โปรแกรมอื่นที่เกี่ยวกับการตัดต่อคลิปและออกแบบสื่อ
 4. มีประสบการตัดต่อคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์และออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารไม่น้อยกว่า 3 ปี
 5. มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงาน
 6. ขยัน อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 7. สามารถรับมือหรือทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
 8. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 9. ผู้สมัครต้องแนบผลงานเพื่อประกอบการตัดสินใจ
 10. หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัวและผลงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ EEFNews@eef.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเอกชัย จั่นทอง  โทร 02-079-5475 กด 8

หมดเขตรับสมัครวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ประกาศ กสศ. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก เป็นพนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

นักวิชาการสารสนเทศอาวุโส จำนวน ๓ อัตรา

 

นักบริหารแผนงาน/โครงการ จำนวน ๑ อัตรา

สมัครงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา :
 • ดาวน์โหลดใบสมัครงานแบบ PDF คลิก
 • ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ คลิก

ประกาศ กสศ. เปิดรับเจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายบัญชีและการเงิน ( สัญญาจ้างแบบ TOR )

รายละเอียดการรับสมัคร
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายบัญชีและการเงิน ( สัญญาจ้างแบบ TOR )

สังกัด : ฝ่ายบัญชีและการเงิน สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และบริหารงบประมาณ
เปิดรับสมัครวันที่ 31 สิงหาคม – 10 กันยายน 2563  (สามารถเริ่มงานได้วันที่ 15 กันยายน 2563)

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ปฏิบัติงาน สนับสนุนการตรวจจ่ายเอกสารการเงิน ความถูกต้องของเอกสาร
 2. ดำเนินการด้านเบิกจ่ายเงิน จัดทำเอกสารการเบิกจ่าย (Payment Voucher) การบันทึกบัญชีการใช้จ่าย จัดทำทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้องตามแหล่งงบประมาณ ระเบียบ ข้อกฎหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสานงานผู้รับเงิน ภาคีร่วมโครงการ
 3. ดำเนินการด้านการรับเงิน จัดทำเอกสารการรับเงิน (Receive Voucher) และทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การรับเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 4. ดำเนินการ คำนวณและหักภาษี และจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 1. อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 2. ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์
  ( ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน
 1. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ระดับดี มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
 2. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

 

เงื่อนไขในการจัดจ้าง
 1. สัญญาจ้าง 3 เดือน
 2. เวลาในการปฏิบัติงาน 08.30-16.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์ / หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันขัตฤกษ์
 3. อัตราเงินเดือน 18,000 – 20,000 บาท (ต่อรองได้) ( หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

รายการเอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
 1. เอกสารประวัติการทำงานและผลงานที่เกี่ยวข้อง
 2. สำเนาวุฒิการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ อีเมล Hr@eef.or.th
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 10 กันยายน 2563  (สามารถเริ่มงานได้วันที่ 15 กันยายน 2563)

หมายเหตุ : กสศ. จะพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากเอกสารที่ยื่นมา และเชิญเข้าสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลต่อไป

Back To Top