การประชุม “เวทีเสวนาการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อเตรียมคนระยองสู่สากล”

การประชุม “เวทีเสวนาการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อเตรียมคนระยองสู่สากล”

วันที่ 11 กันยายน 2566
ณ ห้องสุวรรณมาลี โรงแรมโนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

หลักการและเหตุผล

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแบบย่อส่วน พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายในพื้นที่ ในปี 2565 กสศ. ได้พัฒนากลไกสำหรับการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำจำนวน 12 กลไก ครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัด ในทุกภาคของประเทศ เป็นพื้นที่พัฒนา และพื้นที่ใหม่

ตั้งแต่ปี 2563 กสศ. ได้ร่วมกับธนาคารโลก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในการกำหนดแผนงานส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนและประชากรวัยแรงงานนอกระบบ  มุ่งค้นหาและพัฒนาระบบการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ เพื่อให้เยาวชนและประชากรวัยแรงงานมีโอกาสพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น สามารถพึ่งตนเองในโลกสมัยใหม่ได้ มีทักษะที่สอดรับกับการทำงานของศตวรรษที่ 21 ผ่านโครงการวิจัยสำรวจทักษะและความพร้อมของกลุ่มเยาวชนและประชากรวัยแรงงาน (Adult Skills Assessment in Thailand) จุดประสงค์โครงการฯ เพื่อพัฒนาการสำรวจและประเมินทักษะ ในการอ่าน เพื่อการทำงานและใช้ชีวิตประจำวัน  ทักษะดิจิทัล รวมถึงทักษะด้านอารมณ์สังคมของเยาวชนและ ประชากรแรงงานอายุ 15-64 ปี และนำข้อมูลในการกำหนดนโยบายวางกลยุทธ์ด้านพัฒนา และยกระดับทักษะให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงานและการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านมนุษย์ของประเทศ

ทั้งนี้เพื่อยกระดับและต่อยอดการทำงานข้างต้น กสศ. ร่วมกับธนาคารโลก และภาคีเครือข่ายภาคนโยบาย ภาควิชาการ จัดทำโครงการการสำรวจทักษะและความพร้อมของเยาวชนและประชากรวัยแรงงานระดับจังหวัด (Provincial Adult Skills Assessment in Thailand: PASAT) จำนวน 3 จังหวัด ในการนำร่องส่งเสริมการใช้ประโยชน์เครื่องมือสำรวจระดับสากลในการขับเคลื่อนการทำงานในระดับจังหวัด โดยดำเนินการให้มีการสังเคราะห์ข้อมูล และออกแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ และนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการศึกษาตลอดชีวิตในบริบทพื้นที่

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อนำเสนอการศึกษา เครื่องมือในการสร้างคนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม นำไปสู่การสร้างเมืองให้น่าอยู่ และ เครื่องมือวิจัยสำรวจทักษะและความพร้อมของกลุ่มประชากรวัยแรงงานในระดับสากล
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนโอกาสในการเสริมสร้างอบรมทักษะพื้นฐานของทุนมนุษย์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการเสริมสร้างความเข็มแข็งการทำงานจากทุกภาคส่วน
 3. เพื่อนำเสนอตัวอย่างนวัตกรรมในจังหวัดระยอง พร้อมทั้งนโยบายท้องถิ่นที่มีการปรับเปลี่ยนจากตัวอย่างนวัตกรรมต้นแบบในบริบทภาคท้องถิ่นและสถานศึกษา
 4. เพื่อมีข้อเสนอและวางแผนการขับเคลื่อนการวิจัยสำรวจทักษะและความพร้อมของกลุ่มประชากรวัยแรงงานในระยอง

รูปแบบการประชุม

เป็นลักษณะของการนำเสนอ เสวนา และรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหลากหลายหน่วยงานภาคี

กลุ่มเป้าหมาย

จำนวน 150 คน ประกอบด้วย

 • คณะทำงานการศึกษาเชิงพื้นที่ เช่น ที่ปรึกษา และ นักวิชาการ
 • ภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคประกอบการ ภาคประชาสังคม

วัน เวลา และ สถานที่

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องสุวรรณมาลี โรงแรมโนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

ออนไลน์: ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับฟังการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live: กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ภาษาไทย)

กำหนดการประชุม
“เวทีเสวนาการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อเตรียมคนระยองสู่สากล”
วันที่ 11 กันยายน 2566
ห้องสุวรรณมาลี โรงแรมโนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

เวลารายละเอียดกิจกรรม
08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียน
09.00 – 09.20 น.ประธานในพิธีเปิดการประชุม โดย นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ โดย นายพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
09.20 – 09.35 น.กล่าวนโยบายการจัดการศึกษา – การศึกษา เครื่องมือในการสร้างคนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม นำไปสู่การสร้างเมืองระยองให้น่าอยู่ โดย นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
09.35 – 10.15 น.นำเสนอ – การวิจัยสำรวจทักษะพื้นฐานของทุนมนุษย์และความพร้อมของกลุ่มประชากรในระดับสากล โดย คุณโคจิ มิยาโมโตะ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ด้าน Global Practice จากธนาคารโลก
หมายเหตุ: นำเสนอภาษาอังกฤษ พร้อมคำบรรยายภาษาไทยตลอดการประชุม
10.15 – 10.30 น.บรรยาย – การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดระยอง โดย
นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง
10.30 – 12.00 น.เสวนา – การเตรียมทักษะพื้นฐานของทุนมนุษย์และความพร้อมของคนระยองในทศวรรษใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ เสณีตันติกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
– นายปรัชญา สมะลาภา รองประธานสภาหอการค้าไทย – นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง – รองศาสตราจารย์ ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ ผู้แทนคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรม – ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุ คลากรในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC HDC)       – ดร.วิโรฒน์ ชมภู คณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการ ในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ดำเนินรายการ โดย นายอิษฏ์ ปักกันต์ธร
12.00 – 12.15 น.การแสดงความคิดเห็น และประเด็นข้อซักถาม
12.15 – 12.30 น.สรุปและปิดการประชุม โดย นางสาวธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
 12.30 น. เป็นต้นไปรับประทานอาหารกลางวัน

*** กำหนดการอาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gift Million Smiles

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนชลประทาน
  เขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดเสด็จ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม

จังหวัดตาก จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านควนเงิน
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร
 • โรงเรียนวัดชะอวด
 • โรงเรียนวัดไม้เสียบ

จังหวัดตรัง จำนวน 11 โรงเรียน

 • โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 • โรงเรียนบ้านช่องลม
 • โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าส้ม
 • โรงเรียนบ้านบางสัก
 • โรงเรียนบ้านวังลำ
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
 • โรงเรียนวัดวารีวง
 • โรงเรียนหาดทรายทอง

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

จังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านบางทัน
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านจุโป
 • โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนอัยเยอร์เวง

จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โรงเรียน

 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า