ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับทุนโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร :

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับทุนโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2563 คลิก
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คลิก

ประกาศ กสศ. เรื่อง “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 2

 

https://eef-potential.thaijobjob.com/

 

ดาวโหลดแบบสมัครหรือแบบเสนอชื่อผู้รับทุน
แบบสมัคร ก สำหรับนักศึกษาสมัครด้วยตนเอง คลิกดาวน์โหลด
แบบสมัคร ข สำหรับสถานศึกษา ปวช./ปวส. เสนอชื่อศิษย์เก่า คลิกดาวน์โหลด
แบบสมัคร ค สำหรับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง หรือเทียบโอน หรือหลักสูตร 4 ปี เสนอชื่อศิษย์ปัจจุบัน คลิกดาวน์โหลด

ประกาศ ผลการคัดเลือกหน่วยพัฒนาอาชีพที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ สำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563

ตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ประกาศสนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นั้น (คลิก เพื่อดูประกาศ) กสศ. ขอประกาศผลการดำเนินการ ดังนี้

 1. มีหน่วยงานส่งโครงการเข้ารับพิจารณาจำนวนรวม 783 โครงการ ใน 73 จังหวัด โดยโครงการที่ส่งแบบข้อเสนอโครงการสามารถแบบออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทุนนวัตกรรมเพื่อชุมชน จำนวน 202 โครงการ และทุนพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน จำนวน 581 โครงการ
 2. กสศ. ได้คัดเลือกโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาทั้งสิ้น 130 โครงการซึ่งจะดำเนินการใน 52 จังหวัด ครอบคลุม 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการข้างต้น ดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนรวม 138 ท่าน (คลิก เพื่อดูรายชื่อ)โดยเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการจาก 4 ภาคส่วน ภาควิชาการ ภาคท้องถิ่น/ปราชญ์ชุมชน ภาคเอกชน และภาคสื่อมวลชนและคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการ
 3. ทั้งนี้กสศ. จะส่งจดหมายแจ้งหน่วยพัฒนาอาชีพที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา และเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงข้อเสนอโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ในวันที่ 14-16 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 204-205 ชั้น 2 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในการนี้โครงการส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาโดยมีเงื่อนไขต้องมีการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดและให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อันรวมถึงการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การปรับปรุงจำนวนกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมและงบประมาณ เพื่อให้เหมาะสมก่อนการทำข้อตกลงรับทุน

เนื่องจาก กสศ. มีงบประมาณจำกัดจึงสามารถสนับสนุนโครงการได้เพียงจำนวนหนึ่ง และเหตุผลสำคัญที่โครงการไม่ผ่านการคัดเลือกเนื่องมาจากข้อเสนอโครงการที่เสนอไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการที่สามารถอธิบายไปสู่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงความสามารถในการสร้างการเรียนรู้บนฐานของชุมชน การบูรณาการของหน่วยงาน และความเป็นไปได้ของการต่อยอดอาชีพให้กับกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องและชัดเจน

 

ประกาศ ผลการคัดเลือกหน่วยพัฒนาอาชีพที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ สำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563

กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

ปิดรับข้อเสนอโครงการแล้ว 24 มิถุนายน 2563

คู่มือสนับสนุนทุนพัฒนอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน คลิก


แผ่นพับทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

ดาวน์โหลดแผ่นพับทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน คลิก

 

เอกสารให้โหลด รายละเอียดดังนี้
 1. ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง เปิดรับโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ สำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563 คลิก
 2. แบบฟอร์มเสนอโครงการทุน
  – แบบเสนอโครงการประเภท “ทุนนวัตกรรมเพื่อชุมชน” คลิก
  ศึกษาคู่มือการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ คลิก
  – แบบเสนอโครงการประเภท “ทุนพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชุนเป็นฐาน” คลิก
  ศึกษาคู่มือการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ คลิก
 3. แบบฟอร์มแตกตัวคูณ รายละเอียดงบประมาณ โดยโครงการต้องเสนอมาเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอโครงการ คลิก
 4. รายการงบประมาณที่ให้การสนับสนุน คลิก
 5. ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด คลิก

 

การเสนอโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสําหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และ ด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563

ตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ประกาศเปิดรับโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสําหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 และหน่วยต่างๆ ได้ยื่นข้อเสนอโครงการตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด

กสศ. ได้รับข้อเสนอโครงการที่เสนอมาทั้งสิ้นจำนวน 783 โครงการ จาก 73 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาค และได้จัดให้มีการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการเพื่อคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพมีความเป็นไปได้ในการดำเนินงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก 4 ภาคส่วน (ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคสื่อสารมวลชน และภาคท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน) ในวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการฯ ในเดือนกรกฎาคม  และจะประกาศผลให้ทราบประมาณต้นเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งการสนับสนุนโครงการจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่ กสศ.ได้รับการจัดสรรไว้แล้ว โดยคาดว่าอาจจะไม่สามารถสนับสนุนได้ทุกโครงการที่เสนอมา

ผู้เสนอโครงการสามารถติดตามประกาศผลการพิจารณาและการสนับสนุนทุนของ กสศ. ได้ที่ www.eef.or.th

ประกาศ กสศ. เรื่อง “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2563

สถานศึกษาเสนอชื่อนักศึกษา หรือ นักศึกษาสมัครด้วยตนเอง

กสศ. เชิญชวนนักศึกษาสมัครทุนด้วยตนเองและสถานศึกษา เช่น สถาบันการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเสนอชื่อนักศึกษา เพื่อขอรับ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ตั้งแต่ 10-31 ก.ค. 2563 โดย กสศ. จะพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนที่มีคุณสมบัติและความสามารถให้ได้รับการพัฒนาและโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพต่อไป

แนวทางการรับสมัครประกอบด้วย 3 แนวทาง
 1. นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ปีการศึกษา 2562 และสอบเข้าปริญญาตรีได้สมัครด้วยตนเอง โดยมีครู/อาจารย์ที่ปรึกษารับรอง
 2. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา เสนอรายชื่อนักศึกษาตามคุณสมบัติที่กำหนด โดยเสนอได้สาขาละไม่เกิน 2 คน
 3. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่อเนื่องหรือเทียบโอน หรือหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ในสาขาที่กำหนดเสนอรายชื่อนักศึกษาตามคุณสมบัติที่กำหนด โดยเสนอได้สาขาละไม่เกิน 2 คน

 

ดาวน์โหลดแบบสมัครรับทุน
 • แบบสมัคร ก สำหรับนักศึกษาสมัครด้วยตนเอง ดาวน์โหลด
 • แบบเสนอชื่อ ข สำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ ปวช. /ปวส./อนุปริญญา ดาวน์โหลด
 • แบบเสนอชื่อ ค สำหรับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง หรือเทียบโอน หรือหลักสูตร 4 ปี ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุน “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ในความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ปี 2563”

กสศ. เชิญชวนเยาวชน ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. 3 หรือ เทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562 สมัครขอรับทุนเรียนต่อจนจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 

สิ่งที่ผู้รับทุนได้รับ

 1. ค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ผู้รับทุน (ค่าครองชีพ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียน และค่าที่พัก) เดือนละ 7,500 บาท ต่อ 1 ทุน ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
 2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราประหยัด

 

วิธีการสมัคร

ผู้ที่สนใจสามรถดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกรายละเอียดพร้อมแนบหลักฐาน และยื่นใบสมัครได้ที่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่  29 พฤษภาคม 2563

 

สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

ชื่อสถานศึกษา สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ข้อมูลการติดต่อสอบถาม
1. วิทยาลัยเทคนิคตราด 1. สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
2. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3. สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
4. สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ที่อยู่ 480 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
เบอร์โทรศัพท์ 039520230
อีเมล Trat43technical@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.trattc.ac.th
2. วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1. สาขาเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
2. สาขางานไฟฟ้ากำลัง
3. สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
4. สาขาการจัดคลังสินค้า
5. สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อยู่ 200 หมู่ 11 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
เบอร์โทรศัพท์ 037-261535
อีเมล Sakaeo.ar.@gmail.com
เว็บไซต์ www.sktc.ac.th
3. วิทยาลัยเทคนิคระยอง 1. สาขาเทคนิคการผลิต
2. สาขาอาหารและโภชนาการ
3. สาขาการจัดการโลจิสติกส์
4. สาขาการบัญชี
5. สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล
ที่อยู่ 086/13  ถนนตากสินมหาราช  ตำบลท่าประดู่  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  21000
เบอร์โทรศัพท์ 038-611192
อีเมล techrayong01@hotmail.com
เว็บไซต์ www.technicrayong.ac.th
4. วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม 1. สาขาเทคนิคการผลิต
2. สาขาเทคนิคเครื่องกล
3. สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
4. สาขาเครื่องกลไฟฟ้า
5. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่อยู่ 401 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 038-554052
อีเมล sarabun.pscollege@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.pc.ac.th
5. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 1. สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า (เทคนิคเครื่องกล)
2. สาขาผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (เทคนิคการผลิต)
3. สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
4. สาขางานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์
5. สาขาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
ที่อยู่ 207 หมู่ 3 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
เบอร์โทรศัพท์ 038-485202
อีเมล Chontech@hotmail.com
เว็บไซต์ www.chontech.ac.th

 

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ ที่สายด่วน โทร. 02-079-5475 กด 2 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล EEC.Inovation@EEF.or.th

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุน “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2563”

สร้าง “ความพิเศษ” เป็น “พลัง”

กสศ. เชิญชวนเยาวชนที่มีความพิการ ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. 3 หรือ เทียบเท่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 – 2562 สมัครขอรับทุนเรียนต่อจนจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 

สิ่งที่ผู้รับทุนได้รับ

 1. ค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ผู้รับทุน (ค่าครองชีพ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียน และค่าที่พัก) เดือนละ 7,500 บาท ต่อ 1 ทุน ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
 2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราประหยัด

 

วิธีการสมัคร

ผู้ที่สนใจสามรถดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกรายละเอียดพร้อมแนบหลักฐาน และยื่นใบสมัครได้ที่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่  29 พฤษภาคม 2563

 

สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

ชื่อสถานศึกษา สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ข้อมูลการติดต่อสอบถาม
1. วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
2. สาขาวิชาบัญชี
ที่อยู่ เลขที่ 49 หมู่5 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เบอร์โทรศัพท์ 053-211-592
อีเมล cmpoly07@hotmail.com
เว็บไซต์ www.cmpoly.ac.th
2. วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 1. สาขาวิชาไฟฟ้า
2. สาขาวิชาการออกแบบ
ที่อยู่ เลขที่ 99   หมู่ที่ 5 ตำบลคลองโยง  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170
เบอร์โทรศัพท์ 0-3430-0165
อีเมล dss.biac@gmail.com
เว็บไซต์ www.biac.ac.th
3. วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก 1. สาขาวิชาการพิมพ์
2. สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
ที่อยู่ เลขที่ 1643/3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2652-9625-30
อีเมล donboscobangkok@gmail.com
เว็บไซต์ www.donboscobkk.ac.th
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่พัทยา 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ที่อยู่ เลขที่ 440 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ 089-403-5950
อีเมล schoolinfo@mahatai.org
เว็บไซต์ www.prtc.ac.th
5. วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 1. สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ที่อยู่ เลขที่ 778  หมู่ 20  ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  32000
เบอร์โทรศัพท์ 044-514-414
อีเมล srpcnext@gmail.com
เว็บไซต์  www.srpoly.ac.th

 

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ ที่สายด่วน โทร. 02-079-5475 กด 2 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล SpecialNeeds@EEF.or.th

ประกาศ กสศ. เรื่องการสนับสนุนทุนโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • แบบเสนอโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปี 2563
  ไฟล์ pdf ดาวน์โหลด
  ไฟล์ word ดาวน์โหลด

ประกาศสนับสนุนทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2

ภายใต้โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียน
ในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ของชุมชน ปีการศึกษา 2564

 

การประชุม Workshop online ผ่านระบบ ZOOM สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจจะส่งข้อเสนอโครงการเพื่อคัดเลือกเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564
  ดาวน์โหลด
 • ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2
  ดาวน์โหลด
 • บัญชีรายชื่อโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุน ตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) จะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังจบการศึกษาปี 2568
  ดาวน์โหลด
 • แบบเสนอโครงการเพื่อคัดเลือกเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู ในโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564
  ดาวน์โหลด

 

 

Back To Top