ประกาศ กสศ.เรื่อง โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2565

ประกาศ กสศ.เรื่อง โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2565

กสศ. เชิญชวนนักศึกษาสมัครทุนด้วยตนเองและสถานศึกษา เช่น สถาบันการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเสนอชื่อนักศึกษา เพื่อขอรับ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 7 เมษายน 2565 โดย กสศ. จะพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนที่มีคุณสมบัติและความสามารถให้ได้รับการพัฒนาและโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพต่อไป

ผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ไม่เกิน 6,000 บาท หรือเป็นผู้ด้อยโอกาส ตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ. กำหนด และมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
 2. เป็นผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ปวช.หรือ ปวส. /อนุปริญญา ในปีการศึกษา 2564 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส./อนุปริญญา มาแล้วไม่เกิน 3 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2563)
 3. เป็นผู้มีศักยภาพในการเรียน
  • กรณีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษาสำหรับผู้จะสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ 3 ภาคการศึกษาสำหรับผู้จะสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลการเรียนอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 20 บน ของสาขาที่จบการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบในชั้นเรียนเดียวกันของสถานศึกษา หรือ ในกรณีสาขาของนักศึกษา มีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ต้องเป็นผู้มีผลการเรียนอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 30
  • กรณีที่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. เป็นผู้มีประวัติดีเด่น มีสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หรือ สถานประกอบการเป็นผู้รับรอง หากมีผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับชาติหรือระดับภาค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. เป็นผู้ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือหลักสูตรต่อเนื่องหรือเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 ในสาขาดังต่อไปนี้
  • สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)
  • สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science, Technology, Engineering, Mathematics: STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล
 6. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
 7. เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำ มีจิตสาธารณะและมีเจตคติที่ดีต่อสายอาชีพ

แนวทางการสมัครรับสมัคร

ประกอบด้วย 2 แนวทางผ่านทางออนไลน์ ภายในวันที่ 21 มีนาคม – 7 เมษายน 2565

 1. นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส./อนุปริญญา ปีการศึกษา 2564 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปวช. หรือ ปวส.  /อนุปริญญามาแล้วไม่เกิน 3 ปี (2561-2563) โดยมีครู/อาจารย์ที่ปรึกษารับรอง
 2. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา เช่น สถานศึกษาในสังกัด สอศ. สถาบันวิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เสนอรายชื่อนักศึกษาตามคุณสมบัติที่กำหนด โดยเสนอได้สาขาละไม่เกิน 5 คน

ทั้งนี้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องสอบเข้าปริญญาตรีได้และมีคุณสมบัติที่กำหนด

รายละเอียดช่วงเวลาการรับสมัคร ดังนี้

• สมัครครั้งที่ 1 ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 7 เมษายน 2565
• สมัครครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2565
• สมัครครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 1 – 30 กันยายน 2565

กสศ. จะพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนที่มีคุณสมบัติและความสามารถให้ได้รับการพัฒนาและโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพต่อไป ทั้งนี้ กสศ. ขอสงวนสิทธ์ไม่เปิดรับสมัครครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ในกรณีได้ผู้รับทุนครบ

ดาวน์โหลดแบบสมัครรับทุน

 • แบบสมัคร ก สำหรับผู้ขอรับทุนสมัครด้วยตนเอง
  ดาวน์โหลดเอกสาร pdf คลิก
  ดาวน์โหลดเอกสาร word คลิก
 • แบบเสนอชื่อ ข สำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา
  ดาวน์โหลดเอกสาร pdf คลิก
  ดาวน์โหลดเอกสาร word คลิก

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

• ประกาศ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2565 คลิก

โดยนักศึกษาและสถานศึกษาที่สนใจสามารถสามารถกรอกข้อมูลการสมัครและแนบเอกสารรายละเอียด ผ่านทางระบบออนไลน์ รวมถึงติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ คลิก