ประกาศกสศ.เรื่อง โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ”ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2564

ประกาศกสศ.เรื่อง โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ”ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2564

กสศ. ขอเชิญชวนผู้รับทุนที่สนใจสมัครรับทุนด้วยตนเอง และสถานศึกษาที่ผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาเสนอชื่อผู้ขอรับทุนเพื่อเข้ารับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปีการศึกษา 2564

ผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ไม่เกิน 6,000 บาท หรือเป็นผู้ด้อยโอกาส ตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ. กำหนด และมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
 2. เป็นผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ปวช.หรือ ปวส. /อนุปริญญา ในปีการศึกษา 2563 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส./อนุปริญญา มาแล้วไม่เกิน 3 ปี (ปีการศึกษา 2560 – 2562)
 3. เป็นผู้มีศักยภาพในการเรียน
  • กรณีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 ต้องเป็นมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคการศึกษาสำหรับผู้จะสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ 3 ภาคการศึกษาสำหรับผู้จะสำเร็จการศึกษาระดับปวส.) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลการเรียนอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 20 บนของสาขาที่จบการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบในชั้นเรียนเดียวกันของสถานศึกษา หรือ ในกรณีสาขาของนักศึกษา มีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ต้องเป็นผู้มีผลการเรียนอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 30
  • กรณีที่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00
 4. เป็นผู้มีประวัติดีเด่น มีสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หรือ สถานประกอบการเป็นผู้รับรอง หากมีผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับชาติหรือระดับภาค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. เป็นผู้ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือหลักสูตรต่อเนื่องหรือเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 ในสาขาดังต่อไปนี้
  • สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)
  • สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science, Technology, Engineering, Mathematics: STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล
 6. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
 7. เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำ มีจิตสาธารณะและมีเจตคติที่ดีต่อสายอาชีพ

แนวทางการสมัครรับสมัคร ประกอบด้วย 2 แนวทาง ดังนี้

 1. ผู้ขอรับทุนสมัครด้วยตนเอง
 2. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ ปวช./ปวส./อนุปริญญา เสนอรายชื่อนักศึกษาตามคุณสมบัติที่กำหนด โดยเสนอได้สาขาละไม่เกิน 5 คน

โดยสามารถกรอกข้อมูลการสมัครและแนบเอกสารรายละเอียดผ่านทางระบบออนไลน์ ได้ที่ http://www.ทุนพระกนิษฐา.com/register โดยมีรายละเอียดช่วงเวลาการรับสมัคร ดังนี้

 • สมัครครั้งที่ 1 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 –30 เมษายน 2564
 • สมัครครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2564
 • สมัครครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564

กสศ. จะพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนที่มีคุณสมบัติและความสามารถให้ได้รับการพัฒนาและโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพต่อไป โดย กสศ. ขอสงวนสิทธ์การเปิดรับสมัครครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 ในกรณีได้ผู้รับทุนครบตามจำนวน

ดาวน์โหลดแบบสมัครรับทุน

 • แบบสมัคร ก สำหรับผู้ขอรับทุนสมัครด้วยตนเอง
  ดาวน์โหลดเอกสาร pdf  คลิก
  ดาวน์โหลดเอกสาร word คลิก
 • แบบเสนอชื่อ ข สำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ ปวช. /ปวส./อนุปริญญา
  ดาวน์โหลดเอกสาร pdf คลิก
  ดาวน์โหลดเอกสาร word คลิก

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • ประกาศ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2564 คลิก

นักศึกษาที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงเพื่อขอรับทุนและติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ทุนพระกนิษฐา.com/register