ประกาศสนับสนุนทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น [ประกาศเพิ่มเติมฉบับที่ 2]

ประกาศสนับสนุนทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น [ประกาศเพิ่มเติมฉบับที่ 2]

ภายใต้โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียน
ในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ของชุมชน ปีการศึกษา 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด

แบบข้อเสนอโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลสำหรับโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2567 ดาวน์โหลด

เอกสารแนะนำโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด

ประกาศเพิ่มเติมการคัดเลือกนักเรียนรับทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นฉบับที่ 2 ดาวน์โหลด