โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ “ทุนก้าวเพื่อน้อง” ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ “ทุนก้าวเพื่อน้อง” ปีการศึกษา ๒๕๖๔

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับมูลนิธิก้าวคนละก้าว ดำเนินโครงการ “ทุนก้าวเพื่อน้อง” ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่มีแนวโน้มเสี่ยงหลุดออกนอกระบบให้ได้รับการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 

ขั้นตอนการแสดงความจำนงขอรับทุนและการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุน

๑) สถานศึกษาหรือองค์กรสาธารณะประโยชน์ที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ที่สนใจศึกษารายละเอียดโครงการก่อนการเสนอชื่อ

  • ประกาศสนับสนุนทุน คลิกดาวน์โหลด
  • แบบเสนอชื่อเพื่อขอรับทุน โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ “ทุนก้าวเพื่อน้อง” ปี ๒๕๖๔ คลิกดาวน์โหลด

๒) กำหนดยื่นแบบเสนอชื่อและเอกสารประกอบ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ทางอีเมล (E-mail) หรือทางไปรษณีย์ ดังนี้

๒.๑ ยื่นทางอีเมล (E-mail)

  • แนบแบบเสนอชื่อเพื่อขอรับทุน ประกอบกับแบบรับรองข้อมูล โดยต้องแนบในรูปแบบ PDF File เท่านั้น และส่งมาที่อีเมล kaopueanong@eef.or.th

๒.๒ ยื่นทางไปรษณีย์

  • ส่งเอกสารที่ สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
    (กสศ.) อาคารเอส. พี. ชั้น ๑๓ เลขที่ ๓๘๘ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โดยวงเล็บมุมซองขวาล่างว่า “แบบเสนอชื่อเพื่อขอรับทุนก้าวเพื่อน้อง”
  • กสศ. ถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองเสนอชื่อเป็นวันยื่นแบบเสนอชื่อและเอกสารประกอบ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่
โทรศัพท์ ๐๒-๐๗๙-๕๔๗๕ กด ๙  ในวันและเวลาราชการ