โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ “ทุนก้าวเพื่อน้อง” ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ “ทุนก้าวเพื่อน้อง” ปีการศึกษา ๒๕๖๔

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับมูลนิธิก้าวคนละก้าว ดำเนินโครงการ “ทุนก้าวเพื่อน้อง” ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่มีแนวโน้มเสี่ยงหลุดออกนอกระบบให้ได้รับการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 

ขั้นตอนการแสดงความจำนงขอรับทุนและการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุน

๑) สถานศึกษาหรือองค์กรสาธารณะประโยชน์ที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ที่สนใจศึกษารายละเอียดโครงการก่อนการเสนอชื่อ

 • ประกาศสนับสนุนทุน คลิกดาวน์โหลด
 • แบบเสนอชื่อเพื่อขอรับทุน โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ “ทุนก้าวเพื่อน้อง” ปี ๒๕๖๔ คลิกดาวน์โหลด

๒) กำหนดยื่นแบบเสนอชื่อและเอกสารประกอบ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ทางอีเมล (E-mail) หรือทางไปรษณีย์ ดังนี้

๒.๑ ยื่นทางอีเมล (E-mail)

 • แนบแบบเสนอชื่อเพื่อขอรับทุน ประกอบกับแบบรับรองข้อมูล โดยต้องแนบในรูปแบบ PDF File เท่านั้น และส่งมาที่อีเมล kaopueanong@eef.or.th

๒.๒ ยื่นทางไปรษณีย์

 • ส่งเอกสารที่ สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
  (กสศ.) อาคารเอส. พี. ชั้น ๑๓ เลขที่ ๓๘๘ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โดยวงเล็บมุมซองขวาล่างว่า “แบบเสนอชื่อเพื่อขอรับทุนก้าวเพื่อน้อง”
 • กสศ. ถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองเสนอชื่อเป็นวันยื่นแบบเสนอชื่อและเอกสารประกอบ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่
โทรศัพท์ ๐๒-๐๗๙-๕๔๗๕ กด ๙  ในวันและเวลาราชการ

 

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2