โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2567

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2567

กสศ. ขอเชิญสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอนุปริญญา
สายอาชีพจากทุกสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชน ยื่นข้อเสนอ “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2567” เพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการพัฒนากำลังคนสายอาชีพและสร้างโอกาสให้เยาวชนได้รับการศึกษาหรือพัฒนาเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและศักยภาพของตนเอง สนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานและการยกระดับความสามารถของคนไทย โดย กสศ.
จะคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพสูงสุดตามเกณฑ์เพื่อจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน โดยมีกำหนดรับนักศึกษาเข้าสู่โครงการเริ่มในปีการศึกษา 2567

สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนสำหรับพัฒนาสถานศึกษา และทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจำนวนประมาณ 200 ทุน พร้อมกิจกรรมยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้สามารถผลิตกำลังคนที่สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการผลิตและภาคธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนทางวิชาการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนวัตกรรมการทำงานระหว่างสถานศึกษา

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ
วันที่ 25 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2567

ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ คลิก
วันที่ 29 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2567 (ปิดรับ เวลา 23.59 น.)

อ่านรายละเอียดเพื่อเตรียมการยื่นข้อเสนอโครงการและดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ


คุณสมบัติสถานศึกษา


 1. เป็นโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นใดที่จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับอนุปริญญา
 2. เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร หรือสาขาวิชา/สาขางาน ดังนี้
  • อุตสาหกรรม
  • เกษตรกรรม
  • การบริการ
  • สาขาวิชา หรือหลักสูตรที่มีความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่นหรือจังหวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู่
 3. ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านระบบหรือแนวทางการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ด้านสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ และการจัดการด้านที่พัก
 4. การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-Integrated Learning : WIL)
 5. ความร่วมมือในการฝึกและผลิตบุคลากรร่วมกับสถานประกอบการ

อ่านรายละเอียดแบบเสนอโครงการเพื่อเตรียมการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์

ประเภททุน 2 ปี (ปวส.)

 • ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ pdf คลิก
 • ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการ word คลิก

การประชุมสร้างความเข้าใจโครงการฯ โดยขอเชิญสถานศึกษาสายอาชีพที่สนใจเข้าร่วม
การประชุมชี้แจงโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2567
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 13.00 – 15.50 น.
ดาวน์โหลด กำหนดการ และลงทะเบียนผ่าน QR Code

ประเด็นถาม – ตอบจากการประชุม

 • ดาวน์โหลดประเด็นถาม – ตอบชุดที่ 1 pdf คลิก
 • ดาวน์โหลดประเด็นถาม – ตอบชุดที่ 2 pdf คลิก


อ่านเรื่องราวการสร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง คลิก
ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ สายด่วน 02 079 5475 กด 2