กำหนดการประชุมพันธมิตรเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (EEA) ครั้งที่ 6 : การปฏิบัติตามหลักความเสมอภาคเพื่อจัดสรรห้องเรียนที่ครอบคลุมทุกคน

กำหนดการประชุมพันธมิตรเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (EEA) ครั้งที่ 6 : การปฏิบัติตามหลักความเสมอภาคเพื่อจัดสรรห้องเรียนที่ครอบคลุมทุกคน

ความเป็นมา

พันธมิตรเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (EEA) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2563 เป็นชุมชนของนักปฏิบัติการจากองค์กรต่าง ๆ กระทรวงและหน่วยงานรัฐ ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งพยายามผลักดันไปสู่ระบบการศึกษาที่ครอบคลุมและเสมอภาคมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพในทุกระดับให้กับองค์กรเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่มีอยู่แล้ว EEA จัดการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีเพื่อหารือและยกระดับความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านความพยายามร่วมกัน มีทั้งหมด 13 ประเทศและ 15 องค์กรท้องถิ่นและองค์กรระหว่างประเทศที่เข้าร่วมประชุมและแบ่งปันความเชี่ยวชาญเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคในระบบการศึกษา โดยอาศัยความเชี่ยวชาญหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1) กรอบกฎหมายและการพัฒนาด้านนโยบาย 2) กลไกการจัดทำงบประมาณและการจัดหาเงินทุน 3) ระบบการจัดบริการและดำเนินการ 4) การติดตามและประเมินผล

การประชุม EEA ครั้งที่ 6 มุ่งเน้นไปที่ ‘ระบบการจัดบริการและดำเนินการ’ เพื่อวางแนวปฏิบัติที่อิงตามหลักฐานในโรงเรียนและห้องเรียน ตลอดจนโครงการในระดับจังหวัดและที่เจาะจงตามพื้นที่เพื่อจัดการกับความท้าทายต่อความเสมอภาคทางการศึกษาจากระดับรากหญ้า การประชุมแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนสำหรับบุคคลทั่วไปและส่วนสำหรับสมาชิก EEA โดยเฉพาะ การประชุมครั้งที่ 6 นี้จะบ่งชี้ถึงโอกาสในการทำงานร่วมกัน ตลอดจนผู้ที่สามารถเป็นสื่อกลางและรวมตัวกันทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาก้าวต่อไปของ EEA และวางแผนกิจกรรมหลักสำหรับปี พ.ศ. 2566

เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลความเสมอภาคทางการศึกษา (EquityEdHub หรือ EEH) เปิดตัวในปี พ.ศ. 2565 เป็นศูนย์กลางในการแบ่งปันความรู้เพื่อให้ผู้เรียนจากทั่วโลกสามารถเข้าถึงเนื้อหาในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมายของความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งก็คือการบรรลุเป้าหมายของ EEA ในการยกระดับความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านความพยายามร่วมกัน และการมอบการสนับสนุนที่มีแก่นสารในด้านเทคนิคให้กับผู้ที่ต้องการ

รายละเอียดการประชุม

 1. พิจารณาการเสริมสร้างขีดความสามารถในความเชี่ยวชาญหลัก 1 ใน 4 ด้าน: ระบบการจัดบริการและดำเนินการ
 2. พิจารณาโครงการริเริ่มในการเป็นกระบอกเสียงให้กับแนวปฏิบัติที่อิงตามหลักฐานในโรงเรียนและห้องเรียน ตลอดจนโครงการในระดับจังหวัดและที่เจาะจงตามพื้นที่เพื่อจัดการกับความท้าทายต่อความเสมอภาคทางการศึกษาจากระดับรากหญ้า
 3. เผยแพร่การแลกเปลี่ยนความรู้จากกรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจากทั่วโลกเพื่อรับมือกับความท้าทายในระดับท้องถิ่น

วิทยากรนำเสนอ

 • หัวข้อ: แนวปฏิบัติที่อิงตามหลักฐานในโรงเรียนและห้องเรียน
  คุณเคท กริฟฟิธส์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย
  องค์การวิจัยด้านการศึกษาแห่งออสเตรเลีย (AERO)
 • หัวข้อ: การนำการติดตามเด็กแบบมุ่งเน้นกระบวนการเข้าสู่ระบบการศึกษาปฐมวัยในเวียดนาม
  คุณเคลซีย์ คาร์ลตัน ที่ปรึกษาด้านการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์
  VVOB – การศึกษาเพื่อการพัฒนา

ผู้ดำเนินรายการ

 • คุณปิยาภา สุอังคะวาทิน ผู้จัดการด้านการจัดการความรู้
  สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO)

วันและเวลา

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 – 14.40 น. (ตามเวลาในไทย)

รูปแบบการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมผ่านระบบ Zoom หรือรับฟังการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Facebook กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และ Equitable Education Hub

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม คลิก

กำหนดการประชุมพันธมิตรเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (EEA) ครั้งที่ 6: การปฏิบัติตามหลักความเสมอภาคเพื่อจัดสรรห้องเรียนที่ครอบคลุมทุกคน

เวลากิจกรรม
13.30 – 13.35 น.กล่าวเปิดการประชุม
นพ.สุภกร บัวสาย ที่ปรึกษากลุ่มพันธมิตรเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
13.35 – 14.15 น.นำเสนอ
(1) แนวปฏิบัติที่อิงตามหลักฐานในโรงเรียนและห้องเรียน
คุณเคท กริฟฟิธส์
ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย องค์การวิจัยด้านการศึกษาแห่งออสเตรเลีย (AERO)
(2) การนำการติดตามเด็กแบบมุ่งเน้นกระบวนการเข้าสู่ระบบการศึกษาปฐมวัยในเวียดนาม
คุณเคลซีย์ คาร์ลตัน
ที่ปรึกษาด้านการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ VVOB – การศึกษาเพื่อการพัฒนา
14.15 – 14.35 น.ถาม-ตอบ
14.35 – 14.40 น.กล่าวปิดการประชุม
นพ.สุภกร บัวสาย ที่ปรึกษากลุ่มพันธมิตรเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ผู้ดำเนินรายการ : คุณปิยาภา สุอังคะวาทิน ผู้จัดการด้านการจัดการความรู้ สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO)

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2