ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564

ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564

ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564 กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประกาศสนับสนุนทุน ตั้งแต่วันที่ 5 – 23 กรกฎาคม 2564 ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 – 23 กรกฎาคม 2564

เปิดระบบสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.
ที่เว็บ ทุนพัฒนาอาชีพ.com


กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ขอเชิญชวนหน่วยงาน สถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน องค์กรชุมชน มูลนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ และกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่มีแนวคิดการพัฒนาทักษะอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานยื่นข้อเสนอโครงการ

กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 2564


ประกาศสนับสนุนทุน ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564


ดาวน์โหลดประกาศสนับสนุนทุน ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564 คลิก


เอกสารให้โหลด รายละเอียดดังนี้ 

  1. ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง เปิดรับโครงการทุนพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชุนเป็นฐาน ปี 2564 คลิก
  2. แผ่นพับโครงการฯ คลิก
  3. แบบเสนอโครงการ “ทุนพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชุนเป็นฐาน” คลิก
  4. กรอบงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ คลิก
  5. ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด คลิก