ประกาศ กสศ. เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564

ประกาศ กสศ. เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564

กสศ.เชิญชวนวิทยาลัย/สถานศึกษาอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยชุมชน และสถานศึกษาอื่นๆ ที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลทุกสังกัด ร่วมยกระดับคุณภาพการเรียนรู้สายอาชีพให้แก่เยาวชนที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนสำหรับพัฒนาสถานศึกษา และทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจำนวนประมาณ 2,500 ทุน* พร้อมกิจกรรมยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้สามารถผลิตกำลังคนที่สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการผลิตและภาคธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนทางวิชาการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมการทำงานระหว่างสถานศึกษา

*จำนวนทุนที่จะสนับสนุน ขึ้นอยู่กับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ กสศ. จะได้รับ

 

วิธีการยื่นข้อเสนอโครงการ

1.สถานศึกษาที่สนใจศึกษารายละเอียดโครงการก่อนเสนอโครงการ

  • ประกาศสนับสนุนทุน กด ดาวน์โหลด
  • แผ่นพับแนะนำโครงการ ฯ กด ดาวน์โหลด
  • แบบข้อเสนอโครงการสำหรับสถานศึกษา (ทุน 5 ปี ปวช.ต่อเนื่อง ปวส.) กด ดาวน์โหลด
  • แบบข้อเสนอโครงการสำหรับสถานศึกษา (ทุน 2 ปี ปวส./อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล) กด ดาวน์โหลด

2.สถานศึกษา ยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal) เพื่อรับการพิจารณาผ่านระบบรับสมัคร Online ทางเว็บไซต์ https://eefinnovet.com/ เท่านั้น ตั้งแต่ วันที่ 27 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2563

กสศ.จะจัดประชุมชี้แจงและแนะนำโครงการฯ ให้แก่สถานศึกษาที่สนใจ ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ ชั้น 1 อิมแพคเอ็กซิบิชั่นเซ็นเตอร์ (Hall 11) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว**

ดาวน์โหลด กำหนดการ และลงทะเบียนผ่าน QR Code

ภายในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563

https://forms.gle/XtkwrtjZS7jDrVvD9

 

กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุม ฯ ติดต่อ สำนักนวัตกรรมและทุนการศึกษา โทร. 065-969-1096

(** การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ กสศ. ขอความกรุณาสถานศึกษาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากสถาบันต้นสังกัดของท่าน โดย กสศ. จะสนับสนุนค่าอาหารและเอกสารประกอบการประชุม)

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ฯ ที่สายด่วน โทร. 02-079-5475 กด 2 ในวันและเวลาราชการ
อีเมลล์: innovative@EEF.or.th

 

มาร่วมกัน “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน”