ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567

ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567

ตามที่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 นั้น (คลิก เพื่อดูประกาศ) กสศ. ขอประกาศผลการดำเนินการ ดังนี้

  1. สถานศึกษาส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเข้ารับพิจารณา จำนวนรวม 168 โครงการ จาก 129 แห่ง
    รวมจำนวนงบประมาณที่เสนอขอมา 885,836,354 บาท จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 8,110 คน
  2. กสศ. ได้พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกภายใต้วงเงินงบประมาณที่จัดสรรได้ทั้งสิ้น 86 โครงการ ซึ่งจะดำเนินการในสถานศึกษาสายอาชีพ จำนวน 67 แห่ง ใน 39 จังหวัด การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการข้างต้น ดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพข้อเสนอโครงการจาก 5 ภาคส่วน จำนวนรวม 53 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภาคนโยบาย ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคสื่อสารมวลชน และภาคท้องถิ่น และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองและคัดเลือกส่วนกลาง จากภาคนโยบาย ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคสื่อสารมวลชน
  3. ทั้งนี้ กสศ. จะส่งจดหมายแจ้งเฉพาะสถานศึกษาสายอาชีพที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 (ระยะที่ 1) ในวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องแซฟไฟร์ 204 – 205 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการนี้โครงการส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดยมีเงื่อนไขต้องมีการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียด และให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ดียิ่งขึ้น อันรวมถึงการปรับปรุงกิจกรรมและงบประมาณ เพื่อให้เหมาะสมก่อนการทำสัญญารับทุน
  4. เนื่องจาก กสศ. มีงบประมาณจำกัดจึงสามารถสนับสนุนโครงการได้เพียงจำนวนหนึ่ง และเหตุผลสำคัญที่โครงการไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเนื่องมาจากสาขาวิชาที่เสนอไม่สอดคล้องกับสาขาที่กำหนด ขาดข้อมูลเหตุผลประกอบความขาดแคลนและความต้องการแรงงานที่ชัดเจน แผนการสอนที่ร่วมกับสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารโครงการที่มีความพร้อมในการดำเนินงานผ่านการทำงานของทั้งสถานศึกษา และขาดแนวทางนวัตกรรมตามกรอบคุณภาพ 6 ประเด็น ได้แก่ ความพร้อมและความเชื่อมั่น การจัดแนะแนวและประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาแก่สถานศึกษา วิธีการค้นหาและคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน การพัฒนาระบบดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของผู้รับทุนให้สามารถเรียนจบตามกำหนดเวลา การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูง และการส่งเสริมโอกาสการมีงานทำของผู้ที่จะจบการศึกษา