ประกาศ คณะกรรมการบริหาร กสศ. เรื่อง การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์