ประกาศ กสศ. เปิดรับนักสื่อสารโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศ กสศ. เปิดรับนักสื่อสารโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดการรับสมัคร
ชื่อตำแหน่ง: นักสื่อสาร โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข จำนวน 1 ตำแหน่ง

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยปรากฎในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู

สำนักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีภารกิจในการดำเนินงานตามมาตรา 5(2) เพื่อให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส จนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) ได้มีการดำเนินงานโครงการเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัว บรรเทาอุปสรรคการมาเรียน และสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และพัฒนาการของนักเรียนที่สอดคล้องตามความถนัดและความต้องการตามศักยภาพเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา

ในระยะที่ผ่านมา สำนักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกระบวนการโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ผ่านช่องทางการสื่อสารทั้งทางระบบคอลเซนเตอร์ เฟสบุ๊ค และรูปแบบการสื่อสารทางไลน์ รวมทั้งมีแผนการสื่อสารที่พัฒนารูปแบบการสื่อสารออนไลน์ที่สร้างการมีส่วนร่วม สร้างสรรค์ รวมทั้งเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์สามารถนำไปปรับใช้และปฏิบัติได้จริง

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนารูปแบบการใช้ช่องทางการสื่อสารแบบบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข
 2. วางแผน ออกแบบ สร้างและเผยแพร่เนื้อหา ซึ่งเป็น เนื้อหาหรือสาระที่มีประโยชน์ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างการรับรู้ สร้างปฏิสัมพันธ์ และสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย
 3. วางรูปแบบการทำเนื้อหา สำหรับการสื่อสาร ในช่องทางการสื่อสาร อาธิ Social Media บทความ รูปภาพ Infographics และ วิดีโอ เป็นต้น
 4. ร่วมวางแผน พัฒนา ช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ รวมทั้งเพิ่มพันธมิตรด้านการสื่อสาร (Develop New Media Channel and Partner by Project)
 5. บริหารจัดการเนื้อหา ช่องทางการสื่อสารของสำนักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ อาทิ Social
  Media Website Chat Application สื่อสิ่งพิมพ์ Email SMS หรือ MMS รายการโทรทัศน์ วิทยุ กิจกรรมสื่อสารสาธารณะ และ Application บน Platform ต่างๆ
 6. จัดทําระบบข้อมูลความรู้ในการทํางานอย่างเป็นระบบ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนงานสื่อสารที่ได้รับมอบหมาย
 7. ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายของสำนักฯ
 8. ดูแลรับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาสื่อสารมวลชน สื่อสารการตลาด นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
  หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (Ms Office : Word, Excel, PowerPoint และอื่นๆ)
 4. มีพื้นฐานความสามารถในการใช้ Adobe Photoshop, Illustrator และ อื่นๆ
 5. มีความรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. ติดตามเทรนด์ต่างๆ บน Social Media อยู่เสมอ และมีไอเดียในการนำมาปรับใช้
 7. สามารถเขียนข่าว สกู๊ปข่าว บทความ เขียนเชิงสร้างสรรค์ หรือที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างดี
 8. สามารถบริหารจัดการงานที่หลากหลายได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว และนำเสนอเพื่อปรับปรุงระบบการทำงานอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบในงานสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน
 9. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน
 10. มีความสนใจ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ทำงานเพื่อส่วนรวมในการเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
 11. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้หากจำเป็น
 12. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เงื่อนไขในการจัดจ้าง
 1. ปฏิบัติงานตามเวลาทำการปกติ 5 วัน/สัปดาห์
 2. อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,000 บาท พร้อมค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท โดยมีระยะเวลาการจ้างงาน 12 เดือน (ทดลองงาน 3 เดือน หากผ่านช่วงทดลองงาน จะได้รับสวัสดิการประกันอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม)
 3. จัดทำรายละเอียดผลการปฏิบัติงานเป็นรายเดือน

 

รายการเอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
 1. เอกสารประวัติการทำงานและผลงานที่เกี่ยวข้อง
 2. สำเนาวุฒิการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. ความคิดเห็นหรือความเข้าใจของท่าน ในประเด็น “ความเสมอภาคทางการศึกษา” ครึ่ง/หนึ่งหน้ากระดาษ A4

 

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ อีเมล Rakchanok@eef.todsorb.dev ตั้งแต่วันที่ 2 – 10 มีนาคม 2563
สัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
(ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจะได้รับการติดต่อกลับจากสำนักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์)