ประกาศ ผลการคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ เยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2565

ประกาศ ผลการคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ เยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2565

ตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ประกาศสนับสนุนโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2565 ตามประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่องเปิดรับโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2565 ลงวันที่ 3 พฤษาภาคม พ.ศ. 2565 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.eef.or.th/notice/030522/ ) กสศ. ขอประกาศผลการดำเนินการ ดังนี้

 1. มีหน่วยเสนอโครงการส่งโครงการเข้ารับพิจารณาจำนวนรวม 302 โครงการ  และมีหน่วยที่ได้คัดเลือกโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาทั้งสิ้น 115 โครงการ ซึ่งจะดำเนินการใน 45 จังหวัด ครอบคลุม 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ โครงการสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
  • โครงการพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐานสำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษาและ/หรือแรงงานนอกระบบ (โครงการใหม่) จำนวน 65 โครงการ
  •โครงการพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐานสำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษาและ/หรือแรงงานนอกระบบ (โครงการต่อยอดและขยายผล) จำนวน 26 โครงการ
  •โครงการจัดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษา (ระดับชุมชน/ตำบล) จำนวน 17 โครงการ
  •โครงการจัดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษา (ระดับจังหวัด) จำนวน 7 โครงการ
 2. การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการข้างต้น ดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนรวม 80 ท่าน โดยเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการจาก 4 ภาคส่วน ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคสื่อมวลชน และภาคประชาสังคม (ท้องถิ่น/ปราชญ์ชุมชน) พร้อมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนและประชากรวัยแรงงานนอกระบบ กสศ.
 3. ทั้งนี้ กสศ. จะส่งจดหมายแจ้งหน่วยพัฒนาอาชีพที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา และเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงข้อเสนอโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2565 จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ 1) วันที่ 4 กรกฏาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และ 2) วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ในการนี้โครงการส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาโดยมีเงื่อนไขต้องมีการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดและให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อันรวมถึงการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การปรับปรุงจำนวนกลุ่มเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กิจกรรม และงบประมาณ เพื่อให้เหมาะสมก่อนการทำข้อตกลงรับทุน เนื่องจาก กสศ. มีงบประมาณจำกัดจึงสามารถสนับสนุนโครงการได้เพียงจำนวนหนึ่ง และเหตุผลสำคัญที่โครงการไม่ผ่านการคัดเลือกเนื่องมาจากข้อเสนอโครงการที่เสนอไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการที่สามารถอธิบายไปสู่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงความสามารถในการสร้างการจัดกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการของหน่วยงาน และความเป็นไปได้ของการต่อยอดการจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องและชัดเจน