ประกาศ กสศ. เปิดรับเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศ กสศ. เปิดรับเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดการรับสมัคร
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

กสศ. เป็นหน่วยงานของรัฐเปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่สนใจงานด้านการสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศ โดย กสศ.ร่วมกับ องค์การ UNESCO องค์การ UNICEF องค์การ Save the Children กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: ปวงชนเพื่อการศึกษา ในปี 2563

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. สนับสนุนการช่วยเหลือการดำเนินงานโครงการการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: ปวงชนเพื่อการศึกษา เช่น การอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมระดับคณะอนุกรรมการฯ การประชุมระดับคณะทำงาน การประชุมระดับพื้นที่ และการประชุมระดับนานาชาติ
 2. ดำเนินการประสานงานกับผู้บริหารโครงการและภาคีร่วมดำเนินงานต่างๆ ของ กสศ. ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงวิทยากร ผู้เข้าร่วมการประชุม และผู้รับจ้างการจัดงานประชุม (Organizer)
 3. สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการเพื่อการดำเนินโครงการฯ
 4. สนับสนุนการจัดการด้านเอกสารทางการเงิน และสนับสนุนการจัดการเอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการ เอกสารการประชุมคณะทำงาน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 1. สัญชาติไทย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 2. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ระดับดีมาก เช่น Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
 5. หากมีประสบการณ์ในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือประสบการณ์การทำงานในองค์กรระหว่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน
 1. ทักษะการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย
 2. มีความรู้ ความเข้าใจ และความมุ่งมั่นในการสร้างเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา
 3. สามารถทำงานในสภาวะกดดัน และเวลาที่จำกัดได้ และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้หากจำเป็น

 

เงื่อนไขในการจัดจ้าง
 1. ปฏิบัติงานตามเวลาทำการปกติ 5 วัน/สัปดาห์
 2. อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000 บาท พร้อมค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือน เดือนละ 2,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเดือนละ 1,000 บาท โดยมีระยะเวลาการจ้างงาน 12 เดือน
 3. จัดทำรายละเอียดผลการปฏิบัติงานเป็นรายเดือน

 

รายการเอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
 1. เอกสารประวัติการทำงานและผลงานที่เกี่ยวข้อง
 2. สำเนาวุฒิการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ อีเมล potential@eef.todsorb.dev
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2563 ถึง 27 มกราคม 2563