กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

รับสมัครข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน-24 มิถุนายน 2563

ประกาศสนับสนุนทุนพัฒนอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

เอกสารให้โหลด รายละเอียดดังนี้
  1. ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง เปิดรับโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ สำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563 คลิก
  2. แบบฟอร์มเสนอโครงการทุน
    – แบบเสนอโครงการประเภท “ทุนนวัตกรรมเพื่อชุมชน” คลิก
    – แบบเสนอโครงการประเภท “ทุนพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชุนเป็นฐาน” คลิก
  3. แบบฟอร์มแตกตัวคูณ รายละเอียดงบประมาณ โดยโครงการต้องเสนอมาเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอโครงการ คลิก
  4. รายการงบประมาณที่ให้การสนับสนุน คลิก

 

Back To Top