กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

ปิดรับข้อเสนอโครงการแล้ว 24 มิถุนายน 2563

คู่มือสนับสนุนทุนพัฒนอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน คลิก


แผ่นพับทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

ดาวน์โหลดแผ่นพับทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน คลิก

 

เอกสารให้โหลด รายละเอียดดังนี้
 1. ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง เปิดรับโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ สำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563 คลิก
 2. แบบฟอร์มเสนอโครงการทุน
  – แบบเสนอโครงการประเภท “ทุนนวัตกรรมเพื่อชุมชน” คลิก
  ศึกษาคู่มือการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ คลิก
  – แบบเสนอโครงการประเภท “ทุนพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชุนเป็นฐาน” คลิก
  ศึกษาคู่มือการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ คลิก
 3. แบบฟอร์มแตกตัวคูณ รายละเอียดงบประมาณ โดยโครงการต้องเสนอมาเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอโครงการ คลิก
 4. รายการงบประมาณที่ให้การสนับสนุน คลิก
 5. ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด คลิก