การเสนอโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสําหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และ ด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563

การเสนอโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสําหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และ ด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563

ตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ประกาศเปิดรับโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสําหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 และหน่วยต่างๆ ได้ยื่นข้อเสนอโครงการตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด

กสศ. ได้รับข้อเสนอโครงการที่เสนอมาทั้งสิ้นจำนวน 783 โครงการ จาก 73 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาค และได้จัดให้มีการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการเพื่อคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพมีความเป็นไปได้ในการดำเนินงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก 4 ภาคส่วน (ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคสื่อสารมวลชน และภาคท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน) ในวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการฯ ในเดือนกรกฎาคม  และจะประกาศผลให้ทราบประมาณต้นเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งการสนับสนุนโครงการจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่ กสศ.ได้รับการจัดสรรไว้แล้ว โดยคาดว่าอาจจะไม่สามารถสนับสนุนได้ทุกโครงการที่เสนอมา

ผู้เสนอโครงการสามารถติดตามประกาศผลการพิจารณาและการสนับสนุนทุนของ กสศ. ได้ที่ www.eef.or.th

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2