การเสนอโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสําหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และ ด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563

การเสนอโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสําหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และ ด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563

ตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ประกาศเปิดรับโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสําหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 และหน่วยต่างๆ ได้ยื่นข้อเสนอโครงการตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด

กสศ. ได้รับข้อเสนอโครงการที่เสนอมาทั้งสิ้นจำนวน 783 โครงการ จาก 73 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาค และได้จัดให้มีการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการเพื่อคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพมีความเป็นไปได้ในการดำเนินงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก 4 ภาคส่วน (ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคสื่อสารมวลชน และภาคท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน) ในวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการฯ ในเดือนกรกฎาคม  และจะประกาศผลให้ทราบประมาณต้นเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งการสนับสนุนโครงการจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่ กสศ.ได้รับการจัดสรรไว้แล้ว โดยคาดว่าอาจจะไม่สามารถสนับสนุนได้ทุกโครงการที่เสนอมา

ผู้เสนอโครงการสามารถติดตามประกาศผลการพิจารณาและการสนับสนุนทุนของ กสศ. ได้ที่ www.eef.or.th