กำหนดการเวทีนโยบายการพัฒนาเยาวชนและประชากรวัยแรงงานสู่ความพร้อมรับมือตลาดแรงงานยุคใหม่

กำหนดการเวทีนโยบายการพัฒนาเยาวชนและประชากรวัยแรงงานสู่ความพร้อมรับมือตลาดแรงงานยุคใหม่

ปลดล็อคความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและการศึกษาผ่านการพัฒนา
“ทักษะพื้นฐานของการทำงานในโลกยุคใหม่”
วันพุธที่ 18 มกราคม 2566

ความเป็นมา

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรีโดยมีภารกิจตาม พรบ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทาง
การศึกษา และเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพครู เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือ เด็ก เยาวชน และปราชาชน ที่ขาดแคลนทั้งทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาทักษะและศักยภาพ มีการดำเนินงานที่ใช้ข้อมูลจากงานวิจัยและความร่วมมือในการชี้เป้าและความต้องการ และนำผลจากการวิเคราะห์วิจัยและการพัฒนาต้นแบบไปสู่ระดับนโยบายเพื่อขยายผลในระดับประเทศ

กสศ. ร่วมกับ ธนาคารโลก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้พัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาทุนมนุษย์ไทยให้พร้อมแข่งขันในศตวรรษที่ 21 ผ่าน “การวิจัยสำรวจทักษะและความพร้อมกลุ่มประชากรวัยแรงงานในประเทศไทย (Adult Skills Assessment in Thailand)” เพื่อร่วมกันหาแนวทางการยกระดับทักษะแรงงาน และการกำหนดนโยบายด้านการศึกษา ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในโลกยุคดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขัน ให้ประเทศไทยก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และเพื่อให้แรงงานในประเทศไทยได้รับการพัฒนากลายเป็นแรงงานที่มีทักษะสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ประชากรไทยจะมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดปัญหาความยากจนข้ามรุ่น ช่วยให้ไทยเป็นประเทศที่มีรายได้สูงขึ้น และยังสามารถลดความเหลื่อมล้ำในมิติต่าง ๆ

ดังนั้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานข้างต้น กสศ. ธนาคารโลก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้ร่วมกันจัด เวทีนโยบายการพัฒนาเยาวชนและประชากรวัยแรงงานสู่ความพร้อมรับมือตลาดแรงงานยุคใหม่ หัวข้อ ปลดล็อคความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและการศึกษาผ่านการพัฒนา “ทักษะพื้นฐานของการทำงานในโลกยุคใหม่”

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจในยุทธศาสตร์และความท้าท้ายใหม่กับการพัฒนาเยาวชนและประชากรวัยแรงงาน
 2. ให้ความสำคัญและบทบาทของทักษะและการเรียนรู้ที่มีความจำเป็นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
 3. เพื่อให้ข้อเสนอแนะและความร่วมมือเชิงนโยบายในการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของเยาวชนและประชากรวัยแรงงาน

รายละเอียดเวทีนโยบาย

 1. นำเสนอ “ความสำคัญของทักษะและการเรียนรู้ที่จะช่วยยกระดับการศึกษาและรายได้”
 2. เสวนาโดยผู้ขับเคลื่อนทางนโยบาย นักวิชาการด้านการศึกษาและแรงงาน
 3. การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็น “การพัฒนาทักษะและความพร้อมให้แก่เยาวชนและประชากรวัยแรงงานไทย”

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม

หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และสื่อสารมวลชน จำนวนประมาณ 300-500 คน

เวลาและสถานที่

วันพุธที่ 18 มกราคม 2556 เวลา 09.30 -12.00 น.

สถานที่ : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา อาคารเอส. พี. (อาคารเอ) ชั้น 13 เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 (เฉพาะวิทยากรและสื่อมวลชน)

ออนไลน์ : ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมผ่านระบบ Zoom คลิก หรือรับฟังการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live: กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เครือข่ายจัดเวทีนโยบาย

 • กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
 • ธนาคารโลก
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ

กำหนดการ
เวทีนโยบายการพัฒนาเยาวชนและประชากรวัยแรงงานสู่ความพร้อมรับมือตลาดแรงงานยุคใหม่
ปลดล็อคความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและการศึกษาผ่านการพัฒนา “ทักษะพื้นฐานของการทำงานในโลกยุคใหม่”

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เวลากิจกรรม
09.00 – 09.30 น.ลงทะเบียน
09.30 – 09.40 น.กล่าวเปิด โดย : ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
09.40 – 10.20 น.นำเสนอ “ความสำคัญของทักษะและการเรียนรู้ที่จะช่วยยกระดับการศึกษาและรายได้” โดย : Mr. Koji Miyamoto, Senior Economist for Global Practice, World Bank
10.20 – 11.20 น.เสวนา “ทิศทางนโยบายและแนวทางการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ให้แก่เยาวชนและประชากรวัยแรงงานทั้งในและนอกระบบที่จะช่วยก้าวพ้นจากความยากจน”
• เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• นางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
• ดร.สมชัย จิตสุชน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนและประชากรวัยแรงงานนอกระบบ กสศ. และ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
• Mr. Koji Miyamoto, Senior Economist for Global Practice, World Bank
• ผศ. ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้นำเสวนา : สันติพงษ์ ช้างเผือก บรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
11.20 – 11.35 น.ถาม – ตอบ
11.35 – 11.40 น.กล่าวปิดการสัมมนา โดย : นางสาวธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ กสศ.

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
**ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมผ่านระบบ Zoom หรือรับฟังการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live: กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2