ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทุนการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ และหัวหน้าฝ่ายโครงการทุนนวัตกรรม

ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทุนการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ และหัวหน้าฝ่ายโครงการทุนนวัตกรรม