ประกาศ กสศ. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ รุ่นที่ 1

ประกาศ กสศ. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ รุ่นที่ 1

ตามประกาศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ  ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์ (๑) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนผู้ที่มีศักยภาพและความสามารถพิเศษแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาและโอกาสทางการศึกษาต่อเต็มศักยภาพต่อเนื่อง (๒) เพื่อส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษจากกลุ่มสายอาชีพให้ได้ใช้ทักษะและพัฒนาตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญจากระบบการศึกษาระดับสูง อันมีศักยภาพจะส่งผลกระทบในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสูง (๓) เพื่อส่งเสริมให้เห็นถึงโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทางด้านสายอาชีพ/อาชีวศึกษาว่ามีโอกาสความก้าวหน้าในการศึกษาต่อระดับสูง โดยได้ดำเนินการคัดเลือกและสัมภาษณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคสื่อสารมวลชน ไปแล้วนั้น  กสศ. จึงได้ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนดังกล่าว โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ดังนี้