ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการเช่าใช้บริการคลาวด์สำหรับระบบสารสนเทศของ กสศ. โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการเช่าใช้บริการคลาวด์สำหรับระบบสารสนเทศของ กสศ. โดยวิธีคัดเลือก