รายละเอียดทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจสมัครขอรับทุน

รายละเอียดทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจสมัครขอรับทุน

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สร้างโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เรียนต่อสายอาชีพ รับทุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส. / อนุปริญญา) และ 2 ปี (ปวส. / อนุปริญญา)

กสศ. เปิดประตูสู่โอกาส “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง”ให้นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีศักยภาพเรียนต่อสายอาชีพตามประกาศสนับสนุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ของ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) คลิกเพื่อดูประกาศ

 สร้างนวัตกรสายอาชีพ
 เรียนในสาขาที่ชอบและใช่
 ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

ประเภททุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง แบ่งออกเป็นทุน 2 ประเภท ได้แก่

 1. ทุน 5 ปี สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม. 3 หรือเทียบเท่า / ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.
  / อนุปริญญา โดยผู้รับทุนที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุน ดังนี้
  o ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (ค่าที่พักและค่าครองชีพ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทางการเรียนที่จำเป็น)
  เดือนละ 6,500 บาท ต่อ 1 ทุนใน 3 ปีแรกและ 7,500 บาท ต่อ 1 ทุนใน 2 ปีหลัง
  o ค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราประหยัด
 2. ทุน 2 ปี สำหรับนักเรียนชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า / ปวช. 3 ได้เรียนต่อ ปวส. / อนุปริญญา จะได้รับทุน ดังนี้
  o ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (ค่าที่พักและค่าครองชีพ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทางการเรียนที่จำเป็น)
  เดือนละ 7,500 บาท ต่อ 1 ทุน
  o ค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราประหยัด

ทุนทั้งสองประเภทตลอดระยะเวลาของการเป็น นักเรียน นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงของกสศ. จะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เช่น การเรียนรู้ทักษะใหม่และทักษะอนาคต กิจกรรมรู้จักและสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนนักเรียน นักศึกษาทุนโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการเรียนรู้กับสถานประกอบการชั้นนำและปฏิบัติการจริงและกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ

ทุนนี้เมื่อผู้รับทุนเรียนจบการศึกษาตามโครงการแล้ว ไม่มีข้อผูกพันที่ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ทุนที่ได้รับไป วีดิทัศน์ทุนนวัตกรรมสายอาชีพ คลิก เพื่อชมวีดิทัศน์

เปิดรับสมัคร 18 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2562 นักเรียน นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สถาบันการศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการ
คลิก เพื่อดู รายชื่อสาขาที่พิจารณาให้ทุนและสถาบันการศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการ
ทุน 5 ปี
ทุน 2 ปี

คลิก ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร
คลิก ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์แนบแนวทางรับรองความด้อยโอกาส