สศช.ระดมนักปฏิรูปประเทศยกร่างแผนสภาพัฒน์ฉบับที่ 13

สศช.ระดมนักปฏิรูปประเทศยกร่างแผนสภาพัฒน์ฉบับที่ 13

สศช.ระดมนักปฏิรูปประเทศยกร่างแผนสภาพัฒน์ฉบับที่ 13 แต่งตั้ง รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล  บอร์ดกสศ. และ“ดร.ไกรยส ภัทราวาท” รองผู้จัดการกสศ. ร่วมวางหมุดหมายไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา  นายสนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ได้ลงนามคำสั่งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ 1/2564  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570 )

รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล

องค์ประกอบของคณะกรรมการยกร่างแผนฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการยกร่างหมุดหมาย 10 คณะด้วยกัน โดยให้ความสำคัญต่อปัญหาความเหลื่อมล้ำในคณะกรรมการยกร่างหมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ เหมาะสม

ประกอบด้วย นายวรากรณ์ สามโกเศศ  เป็นประธาน  นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ  รองประธานกรรมการ  ส่วนกรรมการ ได้แก่ นายไกรยส ภัทราวาท, นายนิพนธ์ พัวพงศกร, นายปรเมธี วิมลศิริ, นางปัทมาวดี โพชนุกูล, นายวรเวศม์ สุวรรณระดา, นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒน์ เป็นกรรมการและเลขานุการ น.ส.จินนา ตันศราวิพุธ ผอ.กองศึกษาและวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานสภาพัฒน์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ดร.ไกรยส  ภัทราวาท รองผู้จัดการ กสศ.

สภาพัฒน์ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่คณะกรรมการยกร่างหมุดหมายทั้ง 10 คณะ ดังนี้  1.จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ตามรูปแบบที่สภาพัฒน์ กำหนด  2.แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570 )  3.มอบหมาย รายงานผลการดำเนินให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทราบเป็นระยะ และ 4.ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่สภาพัฒน์มอบหมาย