สศช.ระดมนักปฏิรูปประเทศยกร่างแผนสภาพัฒน์ฉบับที่ 13

สศช.ระดมนักปฏิรูปประเทศยกร่างแผนสภาพัฒน์ฉบับที่ 13

สศช.ระดมนักปฏิรูปประเทศยกร่างแผนสภาพัฒน์ฉบับที่ 13 แต่งตั้ง รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล  บอร์ดกสศ. และ“ดร.ไกรยส ภัทราวาท” รองผู้จัดการกสศ. ร่วมวางหมุดหมายไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา  นายสนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ได้ลงนามคำสั่งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ 1/2564  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570 )

รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล

องค์ประกอบของคณะกรรมการยกร่างแผนฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการยกร่างหมุดหมาย 10 คณะด้วยกัน โดยให้ความสำคัญต่อปัญหาความเหลื่อมล้ำในคณะกรรมการยกร่างหมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ เหมาะสม

ประกอบด้วย นายวรากรณ์ สามโกเศศ  เป็นประธาน  นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ  รองประธานกรรมการ  ส่วนกรรมการ ได้แก่ นายไกรยส ภัทราวาท, นายนิพนธ์ พัวพงศกร, นายปรเมธี วิมลศิริ, นางปัทมาวดี โพชนุกูล, นายวรเวศม์ สุวรรณระดา, นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒน์ เป็นกรรมการและเลขานุการ น.ส.จินนา ตันศราวิพุธ ผอ.กองศึกษาและวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานสภาพัฒน์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ดร.ไกรยส  ภัทราวาท รองผู้จัดการ กสศ.

สภาพัฒน์ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่คณะกรรมการยกร่างหมุดหมายทั้ง 10 คณะ ดังนี้  1.จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ตามรูปแบบที่สภาพัฒน์ กำหนด  2.แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570 )  3.มอบหมาย รายงานผลการดำเนินให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทราบเป็นระยะ และ 4.ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่สภาพัฒน์มอบหมาย

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2