สิงคโปร์ขยายโครงการ KidSTART ช่วยเด็กครอบครัวยากจนทั่วประเทศ
โดย : Chew Hui Min - Channel News Asia
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

สิงคโปร์ขยายโครงการ KidSTART ช่วยเด็กครอบครัวยากจนทั่วประเทศ

กระทรวงบริการสังคมและครอบครัวของสิงคโปร์ หรือ Ministry of Social and Family Services (MSF) เปิดเผยแผนการดำเนินการเตรียมทยอยขยายโครงการให้ความช่วยเหลือเด็กเล็กจากครอบครัวยากจนหรือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปีหน้า เพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัว และเพื่อให้เด็กจากครอบครัวยากจนสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างทัดเทียมกับเพื่อนร่วมรุ่นในวัยเดียวกัน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า โครงการ KidSTART ซี่งทางรัฐบาลทดลองนำร่องใช้ครั้งแรกในปี 2016 เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนครอบครัวยากจนที่มีสมาชิกเป็นเด็กเล็กอายุไม่เกิน 6 ขวบ โดยนับตั้งแต่ดำเนินงาน ทางโครงการได้ให้ความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์แก่เด็กๆ แล้วมากกว่า 3,000 คน ใน 13 เขตพื้นที่ดูแลของสำนักงานบริการสังคมสงเคราะห์ และตั้งเป้าที่จะข่วยเหลือเด็กให้ได้ 5,000 คนภายในปี 2023 นี้ 

ซุน เสวียหลิง (Sun Xueling) รัฐมนตรีกระทรวงบริการสังคมและครอบครัวของสิงคโปร์ กล่าวระหว่างการขึ้นแถลงต่อหน้าคณะกรรมการธิกรฝ่ายจัดซื้อของ MSF ว่า เพื่อเสริมสร้างการสนับสนุนเด็กจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ำอย่างแข็งแกร่ง ทางรัฐบาลจึงจำกัดช่องว่างความเหลื่อมล้ำให้แคบลงตั้งแต่ช่วงขวบปีแรกของเด็กๆ กลุ่มนี้ 

ขณะเดียวกัน ทางรัฐมนตรี MSF ของสิงคโปร์ยังใช้โอกาสนี้ประกาศโครงการริเริ่มใหม่ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการศึกษาดูแลเด็กระดับปฐมวัย

รายงานระบุว่าสำหรับเด็กที่จำเป็นต้องการได้รับการสนับสนุนเพื่อพัฒนา ทางการสิงโปร์มีแผนที่จะสร้างศูนย์ให้การอบรมบ่มเพาะเด็กก่อนวัยเรียนแห่งใหม่ 2 แห่ง โดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเพิ่มจำนวนสถานที่ในการให้การดูแลเด็กภายใต้โครงการสำหรับทารกและเด็กจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อยในสิงคโปร์โดยเฉพาะ (Early Intervention Programme for Infant and Children)

ขณะที่ทางสำนักงานพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือ Early Childhood Development Agency (ECDA) ของสิงคโปร์ เปิดเผยว่า  ขณะนี้ สัดส่วนของเด็กก่อนวัยเรียนในโรงเรียนอนุบาลที่รัฐบาลให้การสนับสนุนได้เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงปี 2018 ซึ่งอยู่ที่เพียง 50 เปอร์เซ็นต์ 

นอกจากนี้ ทางหน่วยงานยังได้เพิ่มจำนวนสถานที่สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนอีกกว่าเท่าตัวในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา หรือจาก 90,000 แห่งในปี 2012 มาอยู่ที่ราว 200,000 แห่ง ณ ช่วงสิ้นปี 2021 ที่ผ่านมา 

รัฐมนตรีกระทรวง MSF กล่าวว่า ทางกระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเดินหน้าพัฒนาสถานที่สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่ให้บริการแบบเต็มวันให้ได้อีกรายว 10,000 แห่งภายในปี 2023 นี้ เพื่อให้สอดรับความต้องการโรงเรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน และโรงเรียนใหม่ทั้งหมดนี้จะให้ความสำคัญกับครอบครัวที่เพิ่งจะเริ่มชีวิตคู่ หรือพ่อแม่ในวัยหนุ่มสาวเป็นหลัก

ยิ่งไปกว่านั้น ภายในปี 2025 ทางกระทรวงยังตั้งเป้าให้ 8 ใน 10 ของเด็กก่อนวัยเรียนสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลที่รัฐบาลสนับสนุนได้ พร้อมเตรียมลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

รายงานระบุอีกว่า เพื่อรองรับการขยายสถานศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ทางการสิงคโปร์กยังได้เดินหน้าเพิ่มจำนวนนักการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยจาก 18,000 คนในปี 2018 มาอยู่ที่มากกว่า 23,000 คนในปี 2021

และเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการเป็นผู้นำในภาคส่วนการศึกษาระดับปฐมวัย ทางสำนักงาน ECDA ของสิงคโปร์ยังมีแผนจะเสนอกรอบการพัฒนาความเป็นผู้นำสำหรับ “การพัฒนาแบบองค์รวม” ของผู้นำศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนอีกทางหนึ่งด้วย 

นอกจากนี้ ทางสำนักงาน ECDA ยังจะเปิดตัวชุมชนการเรียนรู้ปฐมวัย หรือ Early Childhood Learning Communities (ECLC) ตั้งแต่เดือนเมษายนนี้เป็นต้นไป โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และแนวทางปฏิบัติด้านการสอนแบบเพื่อนถึงเพื่อนของเด็กในวัยเดียวกัน

สำนักงาน ECDA กล่าวว่า โครงการชุมชนการเรียนรู้ปฐมวัย (ECLC) ข้างต้น ยังจะเปิดทางให้นักการศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นได้รับการโอกาสตำแหน่งและโอกาสเลื่อนขั้นสู่การเป็นผู้นำหลักสูตรและการสอนในอนาคต ซึ่งโครงการ ECLC นี้ จะครอบคลุมการศึกษาใน 4 ด้านหลัก ๆ คือ หนึ่ง ขีดความสามารถในช่วงปีแรก (Early Years Competencies), สอง การเรียนรู้กลางแจ้ง (Outdoor Learning), สาม การพัฒนาทางสังคมและอารมณ์ (Social and Emotional Development) และ สี่  ภาษาและการอ่านออกเขียนได้ (Language and Literacy)

ยิ่งไปกว่านั้น บรรดาสมาชิกหลักของชุมชนที่เป็นผู้นำการแบ่งปันแบบเพื่อนและการเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติการสอนที่ดีที่สุดในหมู่นักการศึกษาจะสามารถเข้าถึงโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับทุนเต็มจำนวนและทุนพัฒนาวิชาชีพในปีที่ 2 ของการปฎิบัติหน้าที่ 

พร้อมกันนี้ ทางหน่วยงานต้นสังกัดยังจะจัดให้มีกองทุนบรรเทาทุกข์ประจำปีแก่นายจ้างเพื่อชดใช้ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาทุกข์ด้านกำลังคน ( manpower relief fund )

ขณะที่ ทาง ECDA กำลังจะทบทวนกรอบการพัฒนาเด็กปฐมวัย (Early Years) สำหรับนักการศึกษาในกลุ่มเด็กอายุไม่เกิน 3 ขวบ เพื่อทบทวนและรวบรวมประเด็นใหม่ ๆ เช่น การเรียนรู้ภาษาแม่ และการสร้างสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่ครอบคลุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงเท่าเทียม

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นทางกระทรวง MSF ประเมินว่า งบประมาณใช้จ่ายประจำปีของรัฐบาลสิงคโปร์ในส่วนที่กี่ยวข้องกับการสนับสนุนส่งเสริมเด็กปฐมว่า น่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จากจำนวนเดินซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์เมื่อปี 2018

ที่มา : KidSTART programme for children of lower-income families to expand nationwide

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2