กสศ.องค์กรเกรด A จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2 ปีซ้อน

กสศ.องค์กรเกรด A จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2 ปีซ้อน

กสศ. องค์กรเกรด A จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2 ปีซ้อน ปี 65 ได้คะแนน 94.73 ดีขึ้นต่อเนื่องในตลอด 3 ปีที่ได้รับการประเมิน พร้อมมุ่งมั่นเดินหน้าทำงานต่อด้วยความสุจริต โปร่งใส และพัฒนาการทำงานให้กระชับ รวดเร็ว และนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือ ปูทางสู่ธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน

ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดเผยว่า จากการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากการแถลงของ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ปรากฏว่า กสศ.ได้คะแนน 94.73 คะแนน ซึ่งถือว่าคะแนนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากตลอด 3 ปีที่เข้ารับการประเมิน โดยคะแนนเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่ได้ 93.56 เกรด A และปี 2563 ที่ได้ 84.67 คะแนน เกรด B ทำให้ กสศ. เป็นองค์กรที่ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เกรด A ถึง 2 ปีซ้อน

ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการ กสศ.

ทั้งนี้ จากตัวชี้วัดสำคัญ 10 ด้านที่ใช้ในการประเมินดังกล่าว กสศ.ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการเปิดเผยข้อมูล และด้านการป้องกันการทุจริต และได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นลำดับที่ 2 ในประเภทกองทุน ซึ่งลำดับที่ 1 คือกองทุนยุติธรรมที่ได้ 94.75 คะแนน

สำหรับภาพรวมจากหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศที่ได้รับการประเมินมีทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน จำนวน 1,300,132 ราย พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 87.57 คะแนน สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ 85 คะแนน

ผู้จัดการ กสศ. กล่าวต่อไปว่า ผลคะแนน ITA ที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ เป็นผลมาจากนโยบายด้านธรรมาภิบาลที่ชัดเจน ตาม 3 หลักการที่ กสศ.ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ 1. People and Partnership ทํางานร่วมกับภาคี เครือข่ายเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 2. Process วางแผน บริหาร ควบคุมให้มีขั้นตอน การทํางานที่กระชับ รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และ เป็นธรรมาภิบาล และ 3. Technology นําเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อช่วยลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาในองค์กร แผนงาน และเครือข่ายดําเนินงาน

แต่ถึงอย่างไรตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงการทำงาน ที่ได้คะแนนลดลงมาอยู่ที่ 86.51 จะเป็นเป้าหมายสำคัญที่ กสศ.จะเร่งปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน การให้บริการของ กสศ. ได้ดีขึ้น และแสดงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ต่อไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน