แนวโน้มเด็กป่วยและได้รับผลกระทบมากขึ้น

แนวโน้มเด็กป่วยและได้รับผลกระทบมากขึ้น

กสศ.เปิดโครงการศูนย์ประสานช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤต นำร่องพื้นที่วิกฤตในกรุงเทพมหานคร ส่งอาสาสมัครคุณภาพเสริมทัพเครือข่ายประชาชน ดูแลเด็กกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการช่วยเหลือทันสถานการณ์ พร้อมติดตาม เฝ้าระวังไม่ให้หลุดออกนอกระบบ

ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. เปิดเผยว่า สถานการณ์ขณะนี้พบว่ามีเด็กได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 จำนวนมาก จำนวนเด็กติดเชื้อรายวันมากกว่า 2,000 คน เฉพาะพื้นที่ กทม.เฉลี่ยวันละ 500 คน ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวยากจน ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะในชุมชนแออัด ทำให้ประสบปัญหาขาดโอกาสเข้าถึงการรักษาและการช่วยเหลือที่เหมาะสมได้ทันสถานการณ์ ซึ่งปัจจุบันยังมีเด็กส่วนหนึ่งที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวตกค้างในชุมชน หรือได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจจากการสูญเสียคนในครอบครัว  

ดร.ไกรยสกล่าวว่า กสศ.ได้มีโครงการศูนย์ประสานช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤตขึ้นเพื่อประสานช่วยเหลือให้ผู้ป่วยเด็กกลุ่มเปราะบางในชุมชนที่ยังเข้าไม่ถึงการดูแล เด็กกำพร้าพ่อแม่เสียชีวิต เน้นทำงานพื้นที่วิกฤต กรุงเทพมหานคร ซึ่งในระยะเร่งด่วน กสศ.สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับเด็กป่วยโควิดเกียกกาย กรุงเทพมหานคร และสนับสนุนกลไกอาสาสมัครคุณภาพเข้าไปเสริมการทำงานให้แก่ภาคประชาชน ชุมชนในการดูแลผู้ป่วยเด็กและครอบครัวด้วยตัวเอง รวมถึงเป็นกำลังเสริมให้แก่หน่วยงานหลักต่างๆ เช่น สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี อาสาสมัครจุดบริการคัดกรองเชิงรุก สปสช. อาสาสมัครคุณครูทั้งในระบบและนอกระบบในชุมชนต่าง ๆ  อาสาสมัครขนส่งผู้ป่วยเด็กและครอบครัว การส่งชุดยา เครื่องมือติดตามอาการหรืออุปกรณ์ช่วยชีวิต ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนตลอด 24 ชั่วโมง  

อาสาสมัคร กสศ.จะได้รับการอบรมระยะสั้น เพื่อให้สามารถคัดกรอง ให้คำแนะนำ และติดตามเคสผู้ป่วยเด็ก เป็นหนึ่งในสะพานเชื่อมระหว่างระบบสาธารณสุขกับผู้ป่วยเด็กและครอบครัวยากจนด้อยโอกาส นอกจากนี้ กสศ.ยังจัดให้มีโปรแกรมฟื้นฟูและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กกลุ่มวิกฤตรายบุคคล ทั้งกลุ่มกำพร้า พ่อแม่เสียชีวิต หรือครอบครัวได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออกนอกระบบการศึกษา  

สำหรับเครือข่ายชุมชนและคุณครูในพื้นที่ ที่พบเด็กกลุ่มเปราะบางได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคของโควิด-19 หรือสนใจร่วมเป็นอาสาสมัคร สามารถประสานมาที่ศูนย์ช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤต กสศ. ที่เบอร์ 02  0795475 ต่อ 0 หรือที่หมายเลข 083610-0997   และ  083408-9306  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

นอกจากนี้ ประชาชนหรือองค์กรภาคเอกชนที่สนใจร่วมบริจาคสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครและช่วยเหลือเด็กกลุ่มเปราะบาง โดยไม่หักค่าบริหารจัดการ และยังสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สองเท่าที่เว็บไซต์ https://donate.eef.or.th/main-donate หรือหากบริจาคทางบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 172-0-30021-6  ชื่อบัญชี กสศ.มาตรา 6(6) – เงินบริจาค ประเภทบัญชีออมทรัพย์  สามารถส่งสลิปยืนยันการบริจาคที่อีเมล donation@eef.or.th ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อแสดงความประสงค์ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี