มิตรแท้ประกันภัย สนใจร่วมมือ กสศ. ต่อยอดแนวคิดเสมอภาคทางการศึกษา ด้วยการ ”สร้างคน สร้างงาน”

มิตรแท้ประกันภัย สนใจร่วมมือ กสศ. ต่อยอดแนวคิดเสมอภาคทางการศึกษา ด้วยการ ”สร้างคน สร้างงาน”

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะผู้บริหารจากบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร คุณสรภ์ศักย์ ภิธเจริญสายทอง กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาสมทบ “โครงการก้าวเพื่อน้อง” จำนวน 50,000  บาท

พร้อมกันนี้ คุณพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน  ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ผช.ผู้จัดการ กสศ.) ได้ร่วมกันหารือแลกเปลี่ยนกับคณะผู้บริหารบริษัทมิตรแท้ประกันภัย ถึงแนวทางการทำงานของ กสศ. และ งานช่วยเหลือสังคมของมิตรแท้ฯ เพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนทุนการศึกษาในปีงบประมาณต่อๆ ไป

คุณพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน ผช.ผู้จัดการ กสศ.

คุณสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา กล่าวว่า บริษัทมิตรแท้ฯ ได้ทำงานช่วยเหลือสังคมและสนับสนุนทุนผ่านองค์กรต่างๆ ในหลายโครงการ อย่างไรก็ดี จากการเข้าร่วมสนับสนุนทุน ผ่านโครงการก้าวเพื่อน้อง ของ กสศ.และได้รับทราบข้อมูลการทำงานของกสศ. ที่มีระบบการช่วยเหลือ เด็กนักเรียนยากจนพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส เป็นไปอย่างยั่งยืน  ถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งทำให้ทุนฯ ได้ไปถึงนักเรียนยากจนพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส ทั่วประเทศ  

(ซ้าย) คณะผู้บริหารจากบริษัทมิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุณสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และคุณสรภ์ศักย์ ภิธเจริญสายทอง กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

จากการที่กสศ. มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลืออย่างยั่งยืนนั้น ทำให้ผมนึกถึงโครงการหนึ่งที่ต้องการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ กีฬา ฯลฯ โดยนำคนที่ยากจน แต่มีความสามารถจากพื้นที่ต่างๆ แล้วร่วมฝึกฝน สร้างเขาให้ไปถึงเป้าหมาย เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มาพัฒนาชาติ เป็นนักกีฬาทีมชาติ ซึ่งเป็นโปรเจ็คที่ใหญ่มาก จำเป็นต้องทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชน – ผู้บริหารมิตรแท้ฯ กล่าว

นอกจากนี้  บริษัทมิตรแท้ฯ ยังให้ความสนใจในการนำตัวแทนที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ มาทำโครงการต่างๆ กับกสศ. เพื่อเป็นการฝึกฝนสมาชิกในการทำงานเพื่อสังคม ซึ่งในส่วนนี้บริษัทมิตรแท้ฯ จะได้มีการหารือกับกสศ. ถึงแนวทางการทำงานร่วมกันอีกครั้ง 

คุณพัฒนะพงษ์ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารบริษัทมิตรแท้ฯ ที่ให้ความสนใจโครงการก้าวเพื่อน้อง พร้อมให้ความช่วยเหลือ ด้วยการส่งมอบทุนการศึกษาสมทบ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท การที่ภาคเอกชนเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ถือเป็นรอยต่อที่สำคัญไปถึงนักเรียนยากจนพิเศษ และผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา 

กสศ. เป็นองค์กรเล็กๆ โดยมีภารกิจในการช่วยเหลือ กลุ่มเป้าหมาย 4 ล้านคน ลำพัง กสศ. แม้เป็นหน่วยงรัฐ แต่การทำภารกิจนี้จะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้เลย ถ้าหากปราศจากความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เรามีเจตจำนงค์ที่จะประคองน้องๆ ให้อยู่ในระบบการศึกษานานๆ ไม่หลุดออกจากระบบการศึกษา มีการติดตาม คัดกรอง ดูแลทั้งเรื่องของสุขภาพ โภชนาการ กระทั่งเขาจบมาแล้วส่งเสริมสนับสนุนให้เขามีงานทำ ฉะนั้นเราจึงไม่ได้ทำงานคนเดียว จึงต้องร่วมมือกับทุกฝ่าย – ผช.ผู้จัดการกสศ. กล่าว

อนึ่ง “โครงการก้าวเพื่อน้อง เวอร์ชวลรัน”  เป็นกิจกรรมการวิ่งครั้งพิเศษ ตูน บอดี้สแลมและ กสศ.  ร่วมสะสมเหรียญ ปิรามิดจากโครงการ ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคเหนือ สะสมระยะทางตลอด 55 วันของกิจกรรม 1 พ.ย. – 25 ธ.ค. 2563  บนเส้นทางแห่งความทรงจำเบตง-แม่สาย 2,215 กิโลเมตร ค่าสมัครเหรียญละ 200 บาท (เหรียญภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคเหนือ) รายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อความต่อเนื่องทางการศึกษาของน้องๆ ผู้ยากไร้

 

 

ร่วมบริจาคหรือเข้าร่วมโครงการก้าวเพื่อน้อง เวอร์ชวลรัน
ได้ที่ คลิก

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2