กสศ. ร่วมกับ กมธ.การศึกษา วุฒิสภา เยี่ยมชมกลไกการทำงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ มุ่งลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ

กสศ. ร่วมกับ กมธ.การศึกษา วุฒิสภา เยี่ยมชมกลไกการทำงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ มุ่งลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง แผนกเด็กชาย อำเภอเมือง จังหวัดระยอง คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษา วุฒิสภา นำโดย พลเอกประสาท สุขเกษตร ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (ตสร.) ด้านการศึกษา คณะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) นำโดย ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการ กสศ. นายพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการ กสศ. ร่วมลงพื้นที่แลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดระยอง ผ่านกลไกทำงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของ กสศ.

พลเอกประสาท สุขเกษตร
ดร.ไกรยส ภัทราวาท

โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการร่วมกับเครือข่ายจังหวัด โดยมี สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดระยอง (ศธจ.ระยอง) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ผู้แทนคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ผู้แทนกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง (พมจ.ระยอง) และผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา (สพป.) สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา (สพม.) และนายธงชัย มั่นคง ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกวัยจังหวัดระยอง (RILA) และภาคีเครือข่ายจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (ระยอง) เข้าร่วมประชุม พร้อมฉายภาพสถานการณ์ด้านการศึกษาจังหวัดระยอง

สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ
นายธงชัย มั่นคง

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ กมธ.การศึกษา ได้รับฟังการดำเนินงานในพื้นที่ ผ่านกลไกระดับตำบล ระดับจังหวัด พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นกระบวนการช่วยเหลือเด็กเยาวชนกับการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาของจังหวัดระยอง และค้นหาแนวทางสนับสนุนการดำเนินงานของกลไกระดับจังหวัดจากส่วนราชการต่าง ๆ ผ่านการบูรณาการงานระดับจังหวัดและระดับนโยบาย ในมิติการช่วยเหลือและบริหารจัดการข้อมูลร่วมกัน โดยเฉพาะประเด็นการให้ความช่วยเหลือ ส่งต่อ และเงื่อนไขทางกฎหมาย PDPA (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ที่อาจมีอุปสรรคในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มเป้าหมายเด็กในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา

นอกจากนี้ กมธ.การศึกษา ยังได้เดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงานต้นแบบกลไกการช่วยเหลือ ติดตาม และส่งต่อความช่วยเหลือ ผ่านการบูรณาการงานร่วมกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เพื่อศึกษากระบวนการช่วยเหลือ ดูแล ส่งต่อเด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ทั้งการเรียนต่อในระบบการศึกษา การส่งเสริมการมีงานทำ การส่งเสริมโอกาสผู้พิการให้ได้รับสิทธิสวัสดิการ ผ่านกลไกการทำงานจากภาคีเครือข่ายภายใต้เป้าหมายร่วมคือการลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ในทุกมิติ

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gift Million Smiles

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนชลประทาน
  เขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดเสด็จ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม

จังหวัดตาก จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านควนเงิน
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร
 • โรงเรียนวัดชะอวด
 • โรงเรียนวัดไม้เสียบ

จังหวัดตรัง จำนวน 11 โรงเรียน

 • โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 • โรงเรียนบ้านช่องลม
 • โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าส้ม
 • โรงเรียนบ้านบางสัก
 • โรงเรียนบ้านวังลำ
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
 • โรงเรียนวัดวารีวง
 • โรงเรียนหาดทรายทอง

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

จังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านบางทัน
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านจุโป
 • โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนอัยเยอร์เวง

จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โรงเรียน

 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า