‘วุฒิการศึกษา’ โอกาสและความหวังของเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ เขต 5 อุบลราชธานี

‘วุฒิการศึกษา’ โอกาสและความหวังของเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ เขต 5 อุบลราชธานี

กสศ. ร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์การเรียน ซี วาย เอฟ บริษัทเอส ไอ แอล ซี จำกัด และภาคีเครือข่าย มอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนเขต 5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 64 คน

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 พิธีมอบวุฒิบัตรแก่เด็กและเยาวชนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการทำโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ : ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ที่เป็นความร่วมมือระหว่างกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ศูนย์การเรียน ซีวายเอฟ บริษัทเอส ไอ แอล ซี จำกัด กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 และสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี

(ขวา) นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

โดยมีนางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้เกียรติเป็นประธานในเปิดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่เด็กและเยาวชนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 และนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายวิทิต เติมผลบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน ซี วาย เอฟ และผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 ร่วมมอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนเขต 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 64 คน

นางสาวณัฐธ์ภัสส์ กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมเห็นความสำคัญของการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อความเสมอภาคให้กับเด็กและเยาวชน วันนี้ขอชื่นชมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามศักยภาพและความต้องการ ขอขอบคุณกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ ได้รับการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีวิต หวังว่าความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เด็กและเยาชนในกระบวนการยุติธรรมนี้จะขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นต่อไป

“ขอให้กำลังใจ และแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทุกคนที่สำเร็จการศึกษา เพราะ ‘ความรู้’ คือประตูบานแรกที่จะเปิดโอกาสให้น้องได้พบเจอสิ่งต่าง ๆ อยากบอกว่า วันนี้น้อง ๆ มีโอกาสมากกว่าเด็กหลายคนที่ได้เรียนรู้ว่าตนเองชอบหรือไม่ชอบอะไร จึงอยากให้น้องไขว่คว้าสิ่งที่น้อง ๆ ชอบเพื่อให้น้องเดินไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ หากกระทรวงยุติธรรมสามารถช่วยเหลือน้อง ๆ ได้กระทรวงยุติธรรมยินดีเสมอ ขอขอบคุณผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเขต 5 ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนเขต 5 ศูนย์การเรียน ซี วาย เอฟ และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่ให้โอกาสและดูแลเด็ก ๆ แทนพวกเรา”

นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้เรามีผู้ใหญ่ใจดี มีหน่วยงานที่เห็นความสำคัญของน้อง ๆ ทุกคน จากประสบการณ์ที่ผ่านมาจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้น้อง ๆ สามารถเดินทางชีวิตต่อไปได้ อยากให้น้อง ๆ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความฝันให้ตนเอง และกระทรวงศึกษาธิการพร้อมรอรับน้องกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพตามศักยภาพและความถนัดของน้อง ๆ

นายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กสศ.

นายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่าความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะน้อง ๆ แต่เกิดจากการที่เราเปลี่ยนศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ เปลี่ยนเจ้าที่ที่มีแรงควบคุมเป็นครู นี่คือหัวใจสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดวันนี้ เพราะถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ให้เป็นครูได้ ก็อยากที่จะทำให้อนาคตเด็ก ๆ สดใสขึ้น ขอบคุณศูนย์การเรียน ซี วาย เอฟที่ทำให้น้อง ๆ ได้รับวุฒิการศึกษาที่เป็นใบเบิกทางสู่ความสำเร็จในอนาคต

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2