รมว.ศึกษาธิการให้เหตุผลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามุ่งให้ชุมชนทุกแห่งมีโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ

รมว.ศึกษาธิการให้เหตุผลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามุ่งให้ชุมชนทุกแห่งมีโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563  นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามในหนังสือ ถึงผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เกี่ยวกับเรื่อง การยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2563

โดยมีเนื้อหาว่า  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายลดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ในปีการศึกษา2563 เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ทำให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเครียดจากการทดสอบของผู้เรียน 

 

 

ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยมุ่งให้ชุมชนทุกแห่งมีโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ มีแหล่งการเรียนรู้ที่ดี มีครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถสอนครบทุกชั้น มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับความถนัดหรือความสนใจของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและบริบทของโรงเรียน รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่ต้องแตกต่างตามบริบทของโรงเรียน 

ดังนั้น ด้วยความแตกต่างของรูปแบบการเรียนการสอน การจัดและประเมินผล และศักยภถาพของผู้เรียนของโรงเรียนแต่ละแห่ง จึงจำเป็นต้องมีการปรับระบบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นควรให้มีการยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป