World Bank – UNICEF เผยก่อน COVID-19 มีเด็กยากจนขั้นสุดทั่วโลก 365 ล้านคน

World Bank – UNICEF เผยก่อน COVID-19 มีเด็กยากจนขั้นสุดทั่วโลก 365 ล้านคน

ที่มาภาพ : unsplash-Katie Chen

แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

 

World Bank และ UNICEF เผยรายงานผลการศึกษาพบ ก่อนการระบาดของ COVID-19 มีเด็กถึง 365 คนทั่วโลกตกอยู่ในภาวะยากจนขั้นสุด และตัวเลขเด็กยากจนดังกล่าวเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นหลังการระบาด

ทั้งนี้ ธนาคารโลก (World Bank) และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ระบุว่า ก่อนเกิดวิกฤตระบาดของ COVID-19 มีจำนวนเด็กประมาณ 1 ใน 6 ของเด็กทั่วโลก หรือ 365 ล้านคนต้องอาศัยอยู่ในภาวะยากจนขั้นสุด อีกทั้งตัวเลขมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังการระบาด

คำเตือนดังกล่าวมีขึ้นในรายงาน Global Estimate of Children in Monetary Poverty: An Update ฉบับล่าสุด โดยเด็กยากจนขั้นสุดมีมากสุดและอยู่ในสภาวะยากลำบากที่สุดอยู่ในภูมิภาคซับซาฮารา แอฟริกา เนื่องจากเด็กในพื้นที่ดังกล่าวมีความปลอดภัยทางสังคมที่ค่อนข้างจำกัด 

รายงานพบว่า ในจำนวนเด็กยากจนขั้นสุดทั่วโลกทั้งหมด 2 ใน 3 คือเด็กในพื้นที่ซับซาฮาราแอฟริกาโดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่ต้องดำรงชีวิตอยู่ภายใต้รายได้ที่ต่ำกว่า 1.90 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 59 บาท) หรือต่ำกว่านั้นต่อสมาชิกหนึ่งคนในครอบครัว

ขณะเดียวกัน ราว 1 ใน 5 ของเด็กยากจนทั่วโลกอยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้

ที่มาภาพ : unsplash-Dylan Winterflood

ทั้งนี้ รายได้ต่ำกว่า 1.90 ดอลลาร์สหรัฐคือมาตรฐานสากลโดยเฉลี่ยในการวัดภาวะความยากจนขั้นสุด

แม้ตัวเลขเด็กยากจนขั้นสุดจะอยู่ในระดับสูง แต่ผลการศึกษาวิเคราะห์ก็แสดงให้เห็นว่า ตัวเลขเด็กยากจนขั้นสุดได้ปรับลดลงถึง 29 ล้านคน ในช่วงระหว่างปี 2013-2017 โดยเป็นผลมาจากความพยายามของภาครัฐและหน่วยงานจากหลายฝ่ายทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่สร้างผลกระทบเสียหายต่อเศรษฐกิจนานาประเทศทั่วโลก ทำให้ UNICEF และ World Bank Group เกรงว่า จำนวนเด็กยากจนขั้นสุดในปี 2020 และหลายปีหลังจากนี้จะเลวร้ายมากขึ้น

ทั้งนี้องค์กรระดับประเทศทั้ง 2 แห่ง ยังเรียกร้องให้รัฐบาลนานาประเทศให้การสนับสนุนช่วยเหลือบรรดาประชากรยากจน โดยเฉพาะเด็กๆ เพื่อฟื้นฟูศักยภาพในฐานะทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูประเทศที่ได้รับความเสียหายจากวิกฤตการระบาด

 

ที่มา : 356 million children live in extreme poverty

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2