ครม. รับทราบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ ตามที่ คกก.ประเมินผลเสนอ โดยในรอบปี 61-65 กสศ. ได้ดำเนินงานครอบคลุมและบรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน

ครม. รับทราบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ ตามที่ คกก.ประเมินผลเสนอ โดยในรอบปี 61-65 กสศ. ได้ดำเนินงานครอบคลุมและบรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน

ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร กสศ. ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565  บอร์ดได้รับทราบมติผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของ กสศ. ในรอบสามปี (14 พ.ค. 61 – 13 พ.ค. 65) หลังจากเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของ กสศ. เสนอรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของ กสศ. ซึ่งมีข้อค้นพบสำคัญว่า กสศ. ได้ดำเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 สามารถให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายแก่เด็กและเยาวชนจนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เกิดผลสัมฤทธิ์สำคัญที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม อันได้แก่ (1) นวัตกรรมการคัดกรองความยากจน (2) ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ “Information System for Equitable Education หรือ iSEE” (3) ระบบการติดตามนักเรียนทุนรายบุคคลผ่านเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (4) การระดมความร่วมมือร่วมกับภาคเอกชน (Innovative Finance) ผ่านความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ (5) การระดมทุนจากภาคประชาสังคม และภาคเอกชน (6) เกิดต้นแบบการทำงานร่วมกันในพื้นที่

ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการ กสศ.

“การดำเนินงานของ กสศ. เป็นสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย มีการจัดการงบประมาณด้านการศึกษาโดยใช้หลักความเสมอภาค และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ท้องถิ่น ชุมชนและภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วมจัดการศึกษาในพื้นที่นำร่อง ปรับเปลี่ยนการทำงานแบบแยกส่วน มาเป็นการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ ที่คนในพื้นที่มีส่วนร่วมออกแบบวางระบบให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหาความต้องการของพื้นที่ตนและสามารพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่องได้ ถือได้ว่า เป็นการวางพื้นฐานและสร้างจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่จะพัฒนาต่อยอดสู่ระบบนิเวศน์เพื่อการบูรณาการและนำไปสู่การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาได้ต่อไป” ผู้จัดการ กสศ. กล่าว

ดร.ไกรยส กล่าวว่า พร้อมกันนี้คณะกรรมการประเมินผล กสศ. ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ กสศ. สามารถดำเนินการในระยะต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ในเรื่อง (1)การเสริมสร้างการบริหารจัดการภายใน (Strengthening Internal Foundation) (2) ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (Networking and Partnership) และ (3) การมุ่งหน้าสู่ความเสมอภาคทางการศึกษา (Supporting Equitable Education) โดยมุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบในด้านต่าง ๆ รวมถึงแผนการส่งต่อที่ชัดเจนแก่หน่วยงานด้านนโยบายและภาคีที่เกี่ยวข้อง

“สำหรับผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของ กสศ. ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการบริหารได้ให้คำแนะนำถึงผลประเมินซึ่งจะเป็นหลักไมล์สำคัญในการนำไปทบทวนการทำงานของ กสศ. นับเป็นข้อเสนอแนะต่อการนำไปปฏิบัติงานที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งยังเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นกลาง ซึ่งจากการสรุปรายงานผลประเมินพบว่า มีการทำงานอย่างรัดกุมครบถ้วน ทั้งการพูดคุยกับภาคีและผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลายล้วนเกี่ยวข้องกับการทำงานของ กสศ. โดยจะเป็นหลักไมค์สำคัญในการทำงานเพราะเป็นการเก็บข้อมูลที่ครบถ้วนใน
ทุกมิติ มีความเป็นกลางไม่ใช่เพียงการเยินยอ นับเป็นความภาคภูมิใจของผู้เกี่ยวข้องทุกคน ตลอดจนทีมงาน
รายงานผลการประเมินดังกล่าวได้ระบุทั้งข้อดีและข้อเสียที่ต้องนำมาปรับปรุงแก้ไข พร้อมกับข้อเสนอแนะที่ กสศ.จะนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป” ดร.ไกรยส กล่าว

อ่าน : รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของ กสศ. รอบสามปีที่หนึ่ง คลิก

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2