เดินหน้าแผนงานสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาภายใต้วงเงิน 6.5 พันล้านบาท

เดินหน้าแผนงานสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาภายใต้วงเงิน 6.5 พันล้านบาท

เมื่อวันที่ 13 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบแผนการใช้เงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในกรอบวงเงิน 6,556.8649 ล้านบาท สำหรับแผนการใช้เงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยมีแผนการทำงานที่สำคัญ อาทิ แผนงานนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ประกอบด้วย นวัตกรรมระบบเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เช่น พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายของ กสศ. (เด็กยากจนเด็กนอกระบบ เด็กพิการ เด็กกำพร้า แม่วัยรุ่น) การวิจัยเชิงระบบและการประเมินผล เช่น วิจัยเพื่อขยายผลนวัตกรรมต้นแบบการแก้ไขและป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษาของผู้ด้อยโอกาสซ้ำซ้อน ตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย

แผนงานส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพนักเรียน ประกอบด้วย การส่งเสริมโอกาสและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่น การจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ให้แก่นักเรียนระดับอนุบาล – ม.3 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์/ด้อยโอกาส โดยมีเงื่อนไขสำคัญซึ่งจะต้องมาเรียนสูงกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคเรียนนั้นๆ เพื่อป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษา  แผนงานสร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูและสถานศึกษา โดยการพัฒนาครูทั้งในและนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ปฏิบัติงานโรงเรียนในพื้นที่เพื่อเรียนรู้ร่วมกันผ่านปฏิบัติการจริงที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น และการพัฒนาโรงเรียนและสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

แผนงานพัฒนากลไกจังหวัดและระบบช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่ยากจนและเด็กนอกระบบการศึกษา เพื่อจัดตั้งกลไกระดับพื้นที่ (อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน) แผนงานการสร้างต้นแบบระบบการผลิตและพัฒนาครู แผนงานสร้างนวัตกรรมสายอาชีพสร้างโอกาสนักเรียนอัจฉริยะที่มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาสได้เรียนต่อระดับสูง และพัฒนาประชากรวัยแรงงานด้อยโอกาส แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ ในการจัดการความรู้และขับเคลื่อนความรู้ด้านต่างประเทศ  ตลอดจนงานรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย และระดมความร่วมมือทางสังคม