KFC ประเทศไทย จับมือ กสศ. ร่วมพัฒนาโมเดลนำร่องการเรียนรู้ตอบโจทย์ชีวิต ปลดล็อกศักยภาพเด็กและเยาวชนนอกระบบกว่า 3,000 คน

KFC ประเทศไทย จับมือ กสศ. ร่วมพัฒนาโมเดลนำร่องการเรียนรู้ตอบโจทย์ชีวิต ปลดล็อกศักยภาพเด็กและเยาวชนนอกระบบกว่า 3,000 คน

KFC ประเทศไทย จับมือ กสศ. ร่วมพัฒนาโมเดลนำร่องการเรียนรู้ตอบโจทย์ชีวิต ปลดล็อกศักยภาพเด็กและเยาวชนนอกระบบกว่า 3,000 คน ผ่านโครงการ KFC Bucket Search ซึ่งมีจุดเน้นที่การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนนอกระบบอย่างเต็มที่ก่อนกลับคืนสู่สังคม ให้เด็กและเยาวชนไม่เพียงแต่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ หากแต่ยังสามารถเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นและช่วยขับเคลื่อนสังคมต่อไป เพราะทุกศักยภาพมีคุณค่าเสมอ และเด็กทุกคนล้วนมีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด และกำลังรอให้ “โอกาส” ได้ค้นพบ

ข้อมูลระดับประเทศสะท้อนว่า เด็กไทยอายุ 15-23 ปี มีแนวโน้มออกจากระบบการศึกษาเพิ่มสูงขึ้นปีละเกือบ 1 แสนคน ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีเยาวชนที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษา การจ้างงานหรือการฝึกอบรมพัฒนาใดๆ หรือกลุ่ม Not in Education, Employment, or Training (NEET) มากถึง 1.4 ล้านคน คิดเป็นราวร้อยละ 10 ของประชากรฐานภาษี ประชากรกลุ่มนี้ถือเป็นทุนมนุษย์ที่ไม่ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ แม้บางส่วนจะสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงแรงงานนอกระบบ ทำงานลักษณะกึ่งฝีมือหรือไร้ฝีมือ จึงเผชิญกับความไม่มั่นคงทางรายได้และขาดการคุ้มครองทางสังคม

ปัญหาเด็กไทยหลุดออกจากระบบการศึกษา โดยเฉพาะเด็กกลุ่มเปราะบาง เป็นโจทย์ที่ซับซ้อนและต้องได้รับการแก้ไข จากการทำงานกับเด็กและเยาวชนนอกระบบของ กสศ. พบว่า เมื่อออกจากระบบกลางคัน เด็กส่วนใหญ่ต้องเผชิญปัญหาสูญเสียความมั่นใจ รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้แพ้ ถูกตีตราจากสังคม เป็นชนวนนำไปสู่ปัญหาเชิงพฤติกรรม หากปล่อยระยะเวลาให้เนิ่นนาน การช่วยเหลือเยียวยาจะยิ่งทำได้ยาก  หนึ่งในภารกิจของ กสศ. ในการขับเคลื่อนสังคมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา คือการส่งเสริมระบบการศึกษาที่มีเส้นทางรองรับเด็กและเยาวชนนอกระบบให้ก้าวต่อไปได้บนวิถีทางของตน หากแก้ปัญหาเด็กนอกระบบได้สำเร็จ ประเทศไทยจะมีมูลค่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นสูงถึง 330,000 ล้านบาททุกปี คิดเป็นปีละประมาณ 3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ของประเทศ

ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ กรรมการบริหาร กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวเสริมว่า “กสศ. ขอขอบคุณทาง KFC ประเทศไทย ที่ร่วมทำงานขับเคลื่อนให้เด็กไทยที่มีศักยภาพได้เข้าถึงการศึกษา หรือการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ และมีโอกาสที่ดีในชีวิตต่อไป ผ่านโครงการ KFC Bucket Search ออกตามหาและพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยที่ถูกทำร่วงหล่นหายไประหว่างทาง โครงการนี้ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ส่งเสริมโอกาสในการกลับเข้าไปเรียนต่อในระบบเท่านั้น แต่รวมถึงการส่งเสริมโอกาสในการศึกษาทางเลือกตามความถนัดและความสนใจ ให้พวกเขาได้ทำในสิ่งที่พวกเขารักอีกด้วย การระดมสมอง ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมขยายผล ให้ระบบการศึกษายืดหยุ่นและตอบโจทย์ชีวิตผู้เรียน จะเป็นหนึ่งในคำตอบของการเป็นเด็กนอกกรอบที่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ กลับคืนสู่สังคมได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศในภาพใหญ่ต่อไป เพราะปัญหาการศึกษาเป็น ‘โจทย์ร่วม’ ของทุกคน”

ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ กรรมการบริหาร กสศ.

โครงการ KFC Bucket Search เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเคเอฟซี กับ กสศ. เพื่อส่งมอบโอกาสทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพให้กับเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากความไม่เสมอภาคทางการศึกษาและความเหลื่อมล้ำทางสังคมในปัจจุบัน โดยเริ่มต้นจากการให้โอกาสพวกเขาได้ทำความเข้าใจตัวเองและวางแผนชีวิตผ่านการศึกษาทางเลือกที่สอดรับกับความต้องการของตน ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถดูแลตัวเองและกลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมได้ในอนาคต เด็กและเยาวชนภายใต้โครงการนี้จะได้รับการสนับสนุนทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะการดำรงชีวิตและเงินทุนตั้งต้น เติมเต็มทักษะและศักยภาพในด้านที่พวกเขาตั้งใจ โดยไม่กระทบกับชีวิตประจำวันที่บางคนต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวไปด้วย ด้วยทางเลือก Work & Study ที่ช่วยแบ่งเวลาและรายได้ และทางเลือกเงินทุนเพื่อวิชาชีพ หากน้องๆ ต้องการเป็นช่างตัดผม ช่างสัก หรือเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ก็พร้อมมอบให้ทั้งองค์ความรู้และเงินทุนตั้งต้นอีกด้วย

คุณเศกไชย ชูหมื่นไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และประธานมูลนิธิเคเอฟซี กล่าวว่า “ที่ KFC เราเชื่อว่าธุรกิจที่ดีต้องมีส่วนช่วยเหลือสังคม สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนปี 2566-2568 นี มีความชัดเจนในการผลักดันทั้ง 3 ด้าน ทั้งการผลักดันศักยภาพผู้คนและพนักงาน ด้วยการมอบโอกาส และการจัดการด้านอาหารผ่านโครงการ Harvest & Colonel’s Kitchen ที่ช่วยลดเรื่องของอาหารส่วนเกินที่ยังอุดมไปด้วยโปรตีนคุณภาพสูงให้กับองค์กรการกุศลที่ต้องการความช่วยเหลือ และ Planet ที่จะมุ่งเน้นเรื่องของความยั่งยืนโดยเริ่มจากบรรจุภัณฑ์ในร้าน และ Green Store Concept ที่จะเริ่มต้นดำเนินการในปีหน้า ล่าสุด ในด้านของผู้คนนั้น เรามุ่งมั่นและพร้อมสานต่อในการพัฒนาศักยภาพ โดยเฉพาะเด็กไทยที่หลุดจากระบบการศึกษา โดยสิ้นปีนี้ตั้งเป้าปลดล็อกศักยภาพน้องๆ กว่า 130 คน และขยายขึ้นในทุกๆ ปี ผ่านโครงการ KFC Bucket Search ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวตลอดปี 2566-2568 คาดว่าจะมีน้องๆ ทั้งสิ้นกว่า 3,000 คนทั่วประเทศที่จะเปลี่ยนสถานะจากเด็กนอกระบบการศึกษาสู่การเป็นเด็กนอกกรอบที่เต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพ” 

คุณเศกไชย ชูหมื่นไวย กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด / ประธานมูลนิธิเคเอฟซี

คุณเศกไชย กล่าวปิดท้ายว่า “เราหวังว่าโครงการ KFC Bucket Search ซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา จะเป็นแรงผลักดันให้กับเด็กไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ให้น้องๆ เหล่านี้ก้าวต่อไปและเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต เราตั้งเป้าช่วยเหลือน้องๆ ที่หลุดออกจากระบบการศึกษา โดยกลุ่มแรกจำนวน 130 คน และเพิ่มจำนวนในทุกๆ ปี ให้ครอบคลุมพื้นที่นำร่องกว่า 10 จังหวัดภายในปี 2024 นี้ ก่อนขยายผลไปทั่วประเทศภายในปี 2025 และหวังอีกว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกคนหันกลับมามองอีกหลากหลายศักยภาพที่หล่นหายไปจากการถูกตัดสินเพียงแค่ภายนอก และร่วมแก้ไขปัญหานี้ด้วยกัน KFC Bucket Search คือตัวแทนความเชื่อที่เราให้กับ น้องๆ ว่าแม้ในวันที่ไม่มีใครเชื่อ เราจะยืนเคียงข้างพวกเขา เพราะที่ KFC ทุกศักยภาพมีคุณค่าเสมอ”


เกี่ยวกับ มูลนิธิเคเอฟซี

มูลนิธิเคเอฟซี เป็นหนึ่งในเครือข่าย All For Education  ที่ร่วมมือกับกสศ.   โดย  ก่อตั้งขึ้นในปี 2565 บนความตั้งใจหล่อเลี้ยงศักยภาพของผู้คน โดยมอบเงินสนับสนุนองค์กรระดับรากหญ้าในชุมชนที่ KFC เข้าไปดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ ที่ส่งเสริมเด็กและเยาวชนไทยให้สามารถบรรลุศักยภาพของตนเอง ผ่านการส่งมอบองค์ความรู้และทักษะ พื้นที่ทางสังคมที่ปลอดภัย ตลอดจนตำแหน่งงาน มูลนิธิฯ ตั้งเป้าส่งมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งพาให้กับคนอื่นๆ ได้ ในแบบที่พวกเขาต้องการ