ก.ล.ต. จับมือ กสศ. มอบ 1 ล้านบาท ร่วมพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ตั้งเป้าอนาคตขับเคลื่อนสังคมไทยร่วมกัน

ก.ล.ต. จับมือ กสศ. มอบ 1 ล้านบาท ร่วมพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ตั้งเป้าอนาคตขับเคลื่อนสังคมไทยร่วมกัน

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหาร กสศ. ผศ.ปารีณา ศรีวนิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กสศ. ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนหารือความร่วมมือกับ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ถึงความร่วมมือการทำงานร่วมกันในอนาคต

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต.
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหาร กสศ.
ผศ.ปารีณา ศรีวนิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กสศ.
ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการ กสศ.

ในโอกาสนี้ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภายใต้โครงการ “3 ทศวรรษ ก.ล.ต. เพื่อตลาดทุน เพื่อสังคมไทย” เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ก.ล.ต.

ก.ล.ต. ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมีบทบาทในการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยเป็นหนึ่งในกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยการร่วมมือกับ กสศ. ในครั้งนี้เพื่อร่วมสมทบทุนในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2