กสศ. เข้าพบรักษาการ ผบช.ตชด. ร่วมออกแบบแก้เหลื่อมล้ำ “การพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน”
ผลักดันขยายผลโรงเรียนต้นแบบสู่โรงเรียน ตชด. ทั่วประเทศ

กสศ. เข้าพบรักษาการ ผบช.ตชด. ร่วมออกแบบแก้เหลื่อมล้ำ “การพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน”

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พร้อมด้วย ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครูและสถานศึกษา กสศ. ดร.จักรพรรดิ วะทา ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และ ดร.จิตติมา เจือไทย ผู้จัดการโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เข้าพบ พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ผบช.ตชด.) พล.ต.ต.กัญชล อินทราราม ผู้บังคับการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด เพื่อสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี 2563-2566 และหารือถึงแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ขยายผลการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาของโรงเรียนต้นแบบไปสู่โรงเรียนเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่องในปี 2567

ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการ กสศ. กล่าวว่าการทำงานระหว่างกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) กับ กสศ. เริ่มความร่วมมือ MOU มาตั้งแต่ปี 2562 ในการสนับสนุนครู นักเรียน และโรงเรียน เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมีการทำงานที่สำคัญดังนี้

 1. สนับสนุนทุนเสมอภาค จากโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (ConditionalCashTransfer:CCT) ให้แก่นักเรียนโรงเรียน ตชด. ทั่วประเทศ 220 แห่ง มีนักเรียนโรงเรียน ตชด. กว่า 80% ได้รับทุนเสมอภาค
 2. การพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กสศ. ทำงานบนฐานแนวคิดเรื่องการรับฟังและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับครูและผู้บริหารโรงเรียน ตชด. ผ่านงานวิจัยการพัฒนาสมรรถนะครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะครูจากหน้างานจริงโดยใช้เทคนิค On the Job Training ปัจจุบันมีโรงเรียน 68 แห่งเข้าร่วม การพัฒนาศักยภาพครู ตชด. ให้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาประถมศึกษา เพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางวิชาชีพ ต่อยอดการ Upskill และ Reskill ในการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ จำนวน 143 นาย
 3. ติดตั้งเครื่องมือและกลไกหนุนเสริมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ สนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศคุณภาพ หรือ Q-Info ให้โรงเรียน ตชด. 68 แห่งมีระบบบริหารจัดการที่มีความคล่องตัว ใช้เทคโนโลยีลดความซ้ำซ้อนของงานเอกสารและการประเมิน นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการเชิงรุก (Active Learning) เพิ่มทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้เหมาะสมกับบริบทโรงเรียน

“กสศ. ให้ความสำคัญกับการทำงานสนับสนุนโรงเรียน ตชด. เพราะเราเชื่อว่าโรงเรียน ตชด. จัดการศึกษาให้กับกลุ่มประชากรที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ที่ผ่านมา กสศ. ได้สนับสนุนโรงเรียน ตชด. หลากหลายรูปแบบ ทั้งเรื่องทุนการศึกษา และการพัฒนาสถานศึกษาด้วยเครื่องมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ รวมถึงการระดมความร่วมมือจากภาคเอกชนในการสนับสนุนทรัพยากร เช่น คอมพิวเตอร์ สนับสนุนทุนการศึกษาให้ครูโรงเรียน ตชด. มีความพร้อมทำงานในมิติลดความเหลื่อมล้ำ

“แม้ในเชิงอุดมการณ์ครูโรงเรียน ตชด. จะทำงานด้วยความเสียสละในพื้นที่ห่างไกล แต่ด้วยความเป็นตำรวจมาทำหน้าที่ครู ทำให้ส่วนใหญ่ไม่มีคุณวุฒิวิชาชีพครู เลยอาจขาดทักษะหรือองค์ความรู้ที่จำเป็นในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของเด็กนักเรียน” ดร.ไกรยส กล่าว

สำหรับแนวทางการดำเนินงานพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปี 2567 กสศ. จะยังคงสนับสนุนทุนเสมอภาคตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (ConditionalCashTransfer:CCT) ให้แก่นักเรียนโรงเรียน ตชด. ทั่วประเทศ สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่ครูโรงเรียน ตชด. เพิ่มอีก 120 ทุน ขยายผลการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบไปยังโรงเรียนเครือข่ายที่มีครู ตชด. กำลังศึกษาต่อ 51 แห่ง และต้องการสนับสนุนการใช้งานระบบสารสนเทศคุณภาพ หรือ Q-Info ให้กับโรงเรียน ตชด. ครบทั้ง 220 แห่ง ซึ่งการผลักดันเหล่านี้ต้องการรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหาร บช.ตชด. และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงระบบ

พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ผบช.ตชด.) กล่าวว่า บช.ตชด. มีความยินดีที่จะร่วมสนับสนุนทำงานกับ กสศ. เนื่องด้วยทั้งสององค์กรมีเป้าหมายเรื่องการจัดการเรียนรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสอดคล้องกัน โดยมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจความพร้อมด้านอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน ตชด. ทุกแห่ง เพื่อให้เห็นความพร้อมและความขาดแคลนสำหรับสนับสนุนการใช้งานระบบ Q-Info ซึ่งเสนอให้ กสศ. พัฒนาโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ และจัดอบรมการใช้งานระบบกับโรงเรียน ตชด. ทุกแห่งที่ยังไม่ได้เข้าร่วมต่อไป

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gift Million Smiles

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนชลประทาน
  เขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดเสด็จ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม

จังหวัดตาก จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านควนเงิน
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร
 • โรงเรียนวัดชะอวด
 • โรงเรียนวัดไม้เสียบ

จังหวัดตรัง จำนวน 11 โรงเรียน

 • โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 • โรงเรียนบ้านช่องลม
 • โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าส้ม
 • โรงเรียนบ้านบางสัก
 • โรงเรียนบ้านวังลำ
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
 • โรงเรียนวัดวารีวง
 • โรงเรียนหาดทรายทอง

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

จังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านบางทัน
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านจุโป
 • โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนอัยเยอร์เวง

จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โรงเรียน

 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า