ร่วมเติมเต็มมื้อเช้าให้กับน้องๆ

ยอดเงินบริจาค

1,802,547 บาท

คิดเป็นมื้อเช้า (มื้อละ 20 บาท)

90,127 มื้อ

บริจาควันนี้ สามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า (วิธีลดหย่อนภาษีและออกใบเสร็จ)

เพราะมื้อเช้า เป็นมื้ออาหารที่สำคัญที่สุด

แต่ความยากไร้ของนักเรียนยากจนพิเศษ ทําให้ไม่ได้ทานอาหารเช้าที่มีคุณค่า หรืออดมื้อเช้าในทุกๆ วัน โดยที่เด็กๆ ไม่รู้เลยว่าการที่ตนเองไม่ได้รับประทาน อาหารในตอนเช้านั้น ทําให้ตกอยู่ในภาวะขาดสารอาหาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การเจริญเติบโต ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา รวมถึงประสิทธิภาพในการ เรียนรู้ด้วย

แคมเปญมื้อนี้พี่เลี้ยง

หนึ่งในโครงการระดมความร่วมมือพัฒนาระบบอาหารเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนยากจนพิเศษ

ทุกการบริจาคของคุณจะช่วยให้เด็กๆได้รับประทานอาหารเช้า
ที่มีคุณค่าตามโภชนาการตลอดปีการศึกษา 2563 เบื้องต้นจะ
ส่งความช่วยเหลือไปยังนักเรียน 1,000 คนแรกที่อยู่ในภาวะ วิกฤตก่อนขยายผลต่อไป

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2