Little Big Communities

งานช่าง

พัฒนาช่าง สร้างรากฐานให้ชุมชน

- ทั้งหมด 18 โครงการ -

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ นครศรีธรรมราช ร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมสะสมทักษะในวิชาชีพช่างปูกระเบื้อง
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ นครศรีธรรมราช ร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมสะสมทักษะในวิชาชีพช่างปูกระเบื้อง
Back To Top